Aktuálně řešené projekty

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ

tacr

Současné společenské východisko je, že opatření a politiky ve veřejné správě by měly vést nejen v ČR, ale i v celé EU k novému hospodářskému růstu. Úspěšně čelit inovativním výzvám spočívajících v tzv. inteligentní a udržitelné ekonomice, která podporuje sociální začleňování, znamená využít i nová inteligentní řešení pro rozhodování. Nová technologie zmenší ve vybraných aplikačních případech deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti, anebo nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.

Na dosažení těchto cílů se podílí výzkumné oragnizace FIT VŠE v Praze (příjemce, hlavní řešitel) a FEI VŠB-TUO (další příjemce), zahájení řešení 1.1.2016, za FEI výzkumné práce koordinuje doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., identifikátor projektu TD03000452.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2016
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=TD03000452


Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)

Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT). Experimentální síť bude propojovat dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostavě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Dalším cílem je ověření funkčnosti implementované sítě z hlediska vlastností a dosažitelných parametrů (např. propustnost sítě, optimalizace pokrytí, zabezpečení apod.). Projekt umožní vybudovat testovací platforu a ověřit provozování eyperimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Libor Michalek, Ph.D., Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Termín zahájení: 16.6.2017
Termín ukončení: 16.6.2018
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=600


Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů

Navrhovaný projekt má vazbu na již předešlé projekty. V rámci tohoto projektu se budeme hlouběji zabývat problematikou nasazení moderních multimediálních služeb (Triple play) v sítích nové generace NGA/NGN pro koncové zákazníky při zachování kvality služeb. K tomu, aby se daly tyto služby věrohodně otestovat slouží několik metodik měření např. RFC2544, ITU-T156sam a nově RFC6349. Tyto metodiky pak testují síť na několika vrstvách architektury RM OSI/ISO, TCP/IP. Během projektu vybudujeme komplexní měřící polygon, který se bude skládat s xPON a xDSL systémů. Tento polygon bude mít široké možnosti variability testovaných topologií. Kromě toho budou ještě do daných topologií vkládány různé typy zesilovačů SOA, WDFA s cílem prodloužení měřených tras. Zde poté dojde k nasazení real-time multimediálních služeb, které jsou závislé na profilech kvality služeb a kvalitativních parametrech sítí. Nedílnou součástí řešeného projektu bude vytvoření studijních materiálů začleněných do edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Jan Látal, Ph.D.
Termín zahájení: 7.8.2017
Termín ukončení: 7.2.2019
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=614


Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET

VoIP telefonie je oblastí komunikačních technologií, která se neustále rozvíjí a zároveň je jednou ze stále více vyhledávaných služeb útočníky a zneužití slabin má většinou přímé finanční dopady. Poskytovatelé VoIP telefonie investují nemalé finanční prostředky do rozvoje vlastní síťové infrastruktury a také do její bezpečnosti. Zajistit bezpečnost pro VoIP služby není zcela triviální záležitostí a útoky na telekomunikační řešení stavěné na VoIP technologii budou, s rostoucím počtem uživatelů, přibývat. Z tohoto důvodu je nutné tyto útoky včas odhalit, zaznamenat průběh takovéhoto útoku a následně připravit účinnou obranu proti těmto útokům. Nejlepším způsobem jak monitorovat průběh útoku na VoIP infrastrukturu je VoIP Honeypot. Hlavní motivací vývoje vlastního honeypotu pro VoIP služby je neexistující aktivně se rozvíjející projekt s podobným zaměřením, který by adaptoval nové bezpečnostní hrozby a rozvíjel se podle potřeb telekomunikačního trhu. Honeypot pro VoIP služby je čistě programovou záležitostí a při vývoji takovéhoto řešení se bude vycházet z návrhu orientovaného na virtualizaci a to především s orientací na platformu VMware. Bude vyvinuto řešení založené na linuxové distribuci a bude připraveno ve virtuálním prostředí pro co nejjednodušší nasazení a clusterování samotného řešení.

Projekt je financován sdružením CESNET.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Lukáš Kapičák, Ing. Lukáš Orčík
Termín zahájení: 15.07.2016
Termín ukončení: 15.07.2017
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=587


Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace

tacrPředmět řešení projektu je novátorský přístup ke každodenní bezpečnosti mobilních zařízení a jejich komunikaci. Výraz „novátorský“ znamená, že budou použity nekonvenční algoritmy k modernímu způsobu šifrování a bezpečnému přenosu dat mezi mobilními zařízeními ruzných typů a operačních systémů. Na dosažení těchto cílů se budou podílet výzkumné instituce z ČR (VŠB-TU Ostrava) a Vietnamu (TDT univerzita), tak soukromé společnosti ČR (Satturn s.r.o., CodeCreator s.r.o.) a Vietnamu (CMC InfoSec).
Hlavním příjemcem dotace je VŠB-TU Ostrava, celkový rozpočet včetně zahraničních partnerů a dalších uchazečů z ČR činí 50 mil. Kč pro období 2015-2017.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (Katedra informatiky)
Zástupce hl. řešitele: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky)
Ze strany Katedry Telekomunikační techniky se na řešení podílí deset zaměstanců a doktorandů.

Termín zahájení: 01.01.2015
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TF01000091


Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace

tacrProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku. Zde existuje několik klíčových přístupů k řešení. Využití výkonových LED pro osvětlovací účely je nosným trendem nejen pro automobilový průmysl, ale také pro osvětlení vnitřních objektů, osvětlení exteriérů. Množství nejrůznějších aplikací, které jsou obsahem sympozií LED Lightning (cca 3-4 ročně) to jen potvrzuje. Zcela novým směrem, který je obsahem projektu, je využití výkonových LED současně pro osvětlování a komunikaci mezi koncovými zařízeními, kterými mohou být jak vozidla, tak LED světla s integrovanou komunikací. Jsou zde dva klíčové přístupy, které patří do oblasti high-tech a budou řešeny v projektu – integrace komunikačních a osvětlovacích funkcí výkonových LED do jedné jako jeden přístup, druhým je vyčlenění úzkého spektra osvětlovací výkonové LED a její náhrada komunikační LED ve stejné spektrální oblasti. Další novou oblastí je integrace power-line systémů a výkonových LED.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.07.2014
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04021263 


Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

mvHlavní cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních optických vláknových senzorových síti a systémů pro zajištění bezpečnosti v kritických infrastrukturách státu a taktéž pro zvýšení ochrany soukromého majetku občanů. Hlavní cíle projektu lze shrnout dotěchto konkrétních bodů: a) identifikace a praktické testování nových možných aplikací optovláknových senzorických sítí a systémů v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur a majetku občanů b) nalezení nových nebo vhodná modifikace již existujících mechanismů buzení polohově diskrétních nebo plně distribuovaných senzorových sítí s jednoznačným cílem uplatnění v praxi c) vývoj programového vybavení (software) umožňujícího na základě užití principů umělé inteligence provést identifikace a oddělení událostí podle jejich charakteru a místa vzniku v senzorové síti, např. průchodu člověka perimetrickou zónou, vjezd automobilu do hlídané zóny apod. d) vývoj a vytvoření prototypového prostřední pro ukládání senzorových dat v centralizovaných systémech (cloudová centra) a metodické zajištění bezpečného přístupu k datům. Propojení senzorických dat z optických senzorů s nově vznikajícími platformami Internetu věcí (IoT) sbírající data od jiných senzorů. e) výzkum biometrické identifikace osob zajišťované pomocí distribuovaných optických senzorových sítí f) výzkum možnosti použití optovláknových senzorických sítí pro detekci chemických prvků v prostředí, primárně určené pro preventivní nebo proaktivní zajištění kritické bezpečnosti? např. únik plynu, unik hořlavých látek do prostředí apod. Tedy aplikací, kde může dojít k výrazným katastrofickým stavům potenciálně zasahujících značnou část populace.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2015
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152020008


Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

mvHlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu a případných změn měřených veličin může zamezit nežádoucím situacím, jako jsou např. havárie v chemickém průmyslu, energetice nebo strategicky významných objektech. Systém tak nalézá významné uplatnění v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 30.06.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020067 


Zabezpečená brána pro internet věcí (SIoT)

mvHlavním cílem projektu je posílit bezpečnost v neustále se rozšiřujících sítích Intenetu věcí (Internet of Things, IoT), které dnes obsahují často nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Předkládaný projekt toho chce dosáhnout vytvořením přístupové brány pro tyto sítě, která bude umět komunikovat přes širokou škálu různých bezdrátových protokolů, zároveň zajistí detekci incidentů v připojených sítích a nabídne uživateli maximum informací, jak vyřešit detekovaný problém. Brána bude poskytovat jednoduché a jasně definované API pro vkládání vlastních detekčních modulů. Správce, bezpečnostní technik nebo i samotný uživatel tak budou moci nejen spustit sadu již připravených detekčních modulů, ale současně vložit do systému vlastní detekce v návaznosti na aktuální kybernetické hrozby nebo problémy. Otevřenost a modularita brány si klade za cíl vytvořit jednotnou platformu pro komunitu lidí, která se zabývá výzkumem bezpečností IoT. V rámci brány bude modelována komunikace jednotlivých uzlů sítě IoT a reportovány výchylky od normálního chování. Tento model chování bude zpřesňován na základě získání dodatečné informace z ostatních uzlů sítě IoT, což pomůže zpřesnit detekci bezpečnostních incidentů. Funkční vzorek brány bude postaven nad směrovačem se systémem OpenWRT s několika hardwarovými USB moduly pro podporu různých bezdrátových protokolů/sítí. Otevřený operační systém umožní snadnou přenositelnost funkce brány mezi různými směrovači, neboť OpenWRT je dnes dostupné pro velký počet domácích směrovačů. Výrobcům IoT tak projekt poskytne možnost konstruovat vlastní zabezpečenou bránu pomocí standardního komoditního směrovače a vlastního nebo standardního USB modulu.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020079


Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci

mvHlavním cílem projektu je analýza viditelnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích ve vytipovaných kritických oblaste- ch extravilánů a intravilánů měst a obcí, které jsou osazeny veřejným osvětlením a stanovení zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Cílem této studie je rovněž analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po veřejných prostranstvích v nočních hodinách (na základě dostupných statistik) za účelem snížení kriminality. Na základě provedení software pro shlukování dopravních nehod dojde k vytipování kritických míst s vysokou intenzitou dopravních nehod v nočním prostředí, v závislosti na hustotě dopravy a ve vztahu k veřejnému osvětlení. Kritické oblasti budou analyzovány z hlediska jejich technického vybavení. Analýza bude zaměřená dominantně na zlepšení viditelnosti pomocí kvalitativních a kvantitativních parametrů osvětlovacích soustav veřejného osvětlení, včetně viditelnosti svislého a vodorovného značení na dopravních komunikacích. Výsledkem bude návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, které budou jednoznačně charakteri- zovat příčiny dopravních nehod v nočním prostředí. U dopravního značení na pozemních komunikacích zejména vhodnost jejich umístění. Bude vytvořena metodika pro tvorbu optimálních osvětlovacích soustav za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení krimina- lity vlivem optimalizace vidění v nočním prostředí. Na základě výše uvedených kroků předpokládáme vytvoření materiálů, které budou sloužit správcům a vlastníků komunikací, dopravně správním úřadům, včetně služby dopravní policie ČR pro stanovení postupů ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách. Tyto materiály budou rovněž sloužit jako podklad k vytvoření legislativních opatření pro osvětlování kritických míst.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Ing. Stanislav Hejduk
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172019071 


SIDAS – Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti

mpo-logoCílem projektu je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. V poslední době jsme svědky vzrůstající neukázněnosti účastníků silničního provozu zvláště při přejíždění a přecházení nechráněných, ale v mnoha případech i chráněných křížení železnice a silnice. Přestože jsou v těchto místech instalována jasně viditelná dopravní značení, a to včetně světelné signalizace a závor, dochází ke škodě na majetku a ke ztrátě lidských životů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky a počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých vlivů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Je zřejmé, že situaci (člověk v kolejišti, závory dole, vlak se blíží) není možné detekovat jen jediným senzorem. Hodláme zkombinovat pohled z několika kamer s infračerveným nočním viděním instalovaných v prostoru přejezdu, interferenčního měření přítomnosti člověka nebo dopravního prostředku v kolejišti a bezkontaktní interferometrické měření pohybu vlaků na trati. Jako doplňkový způsob detekce bude použit lidar, pokud to situace bude vyžadovat. Interferometrická detekce přítomnosti objektů, pohybu, rychlosti a typu vlaku, využívá měřitelných změn v přenosu světelného paprsku optickým vláknem. Detektor může být umístěn v zemi až 5 metrů od kolejového svršku a nemusí být s ním fyzicky propojen. Jednotlivé indicie o možné kolizi budou vyhodnoceny pomocí expertního systému a v případě, že hrozba kolize bude reálná, bude vyvolán poplach a zároveň odeslán automatický signál k zastavení vlaku. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem. Systém bude schopen autonomně hlídat desítky a stovky přejezdů, pokud budou tyto vybaveny potřebnou senzorikou.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2016
Termín ukončení: 30.09.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV10396


Smluvní výzkum se společností Huawei 2014-2020 v oblasti Informačních a komunikačních technologií

huawei-logo

Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií a marketingu se společností Huawei Technologies. Společnost Huawei Technologies poskytne na výzkumné aktivity VŠB-Technické univerzitě v Ostravě částku 250 000 USD na období 5 let.
 

 

 


Studentská grantová soutěž – Specifický vysokoškolský výzkum

  • Nové typy fotonických systémů pro IoT

Cílem projektu je pokračování rozsáhlého výzkumu mechanismů stárnutí prvků vláknově optických sítí, jejichž znalost je nezbytná pro IoT. Projekt vychází jak ze současně řešených grantů na katedře 440, v týmu OptiCE, kterými jsou projekty již získané: 2 projekty MV ČR, 1 projekt TAČR, 1 projekt MPO TRIO, spolupráce na projektu TRIO, 2 přihlášky, které jsou připravovány pro výzvu MPO TRIO a dále projekty, které jsou připravované a mají svůj původ v dlouhodobých spolupracích s podnikatelskými subjekty – Continental a.s., SQS Vláknová optika,a.s., Kabex, Sitel, a.s.,CertiCon a.s..

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=26785

  • Sítě a jejich bezpečnost, modelování, simulace, vytěžování znalostí a komunikační technologie pro chytrá města

Komunikační technologie jsou součástí každodenního života, využití je v řadě odvětví, jejich význam trvale roste, jsou nedílnou součástí technologicky vyspělého hospodářství a míra jejich využívání je i odrazem životní úrovně společnosti. Oblasti, které budou řešeny v předkládaném projektu, korelují s probíhajícími výzkumnými aktivitami pracoviště – Katedry telekomunikační techniky a všechny mají společného jmenovatele – sítě. Jde především o bezdrátové sítě, mobilní sítě, ale rovněž konvenční počítačové, nakonec i nově zavádějící se softvérově definované sítě a Internet věcí, který je rovněž specifickým typem senzorové sítě.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=26885

  • Dálkové řízení svítidel veřejného osvětlení s podporou technologií Smart

Cílem projektu je ověření funkčnosti nové technologie dálkového širokopásmového řízení svítidel určených pro veřejné osvětlení v reálném provozu. Širokopásmové dálkové řízení svítidel, na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení, otvírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Všechny Smart technologie spojuje jeden klíčový aspekt a tím je zajištění datového konektivity v prostoru. Technologie širokopásmového řízení BroadbandLIGHT nabízí přenosové rychlosti od 100 Mbps až po 1 Gbps bez nutnosti budování nové datové infrastruktury. Komunikace mezi rozvaděčem a samotným svítidlem probíhá na stávajícím silovém vedení, což činí tuto technologii vysoce perspektivní pro reálné nasazení. Zajištěním datového přenosu se musí nutně přesunout spínání veřejného osvětlení z úrovně rozvaděčů na úroveň svítidel, čímž dojde ke zpřístupnění celé sítě veřejného osvětlení jak pro napájení, tak pro datové přenosy během celého dne a ne jen pouze během provozu samotného veřejného osvětlení. Technologie bude řešena jako komplexní řešení pro provozovatele věřejného osvětlení i pro majitele objektů s požadavkem na centralizované sofistikované řízení s přidanou hodnotou v podobě Smart technologií.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=26803