Aktuálně řešené projekty

Optovláknové senzory s fotonickými prvkami pre inovatívne aplikácie

Mezinárodní projekt je zaměřen na přenos výsledků aplikovaného výzkumu v oblasti fotonických aplikací zejména s malými a středními podniky v přeshraničním regionu. Projekt si klade za cíl aplikovaný výzkum z širších oblastí optovláknových senzorů a přenos znalostí a dovedností do průmyslových podniků a institucí v ČR a na Slovensku. Jedná se o poznatky, které budou získány v průběhu řešení navrhovaného projektu se slovenskými partnery.
Mezi řešené úlohy patří:

  • DTS systémy – měření teplot a jejich změn na potrubních systémech s cílem specifikovat místa úniku dopravovaných médií. Změna mechanického namáhání těchto produktovodů, způsobem uložení a uchycení optického vlákna na měřené potrubí, specifikaci citlivosti, rozlišovací schopnosti, nalezením optimálních vláken a jejich ochran pro průmyslové aplikace.
  • Implementace FBG mřížek unikátních aplikací do medicínských, stavebních a dopravních aplikacích, kde hlavními analyzovanými a měřenými parametry budou spektrální posuvy při deformaci stavebních konstrukcí a horninových masivů, měření akustických a vibračních projevů horninového masivu při trhacích pracích během výstavby. Měření akustických a vibračních efektů při monitorování vitálních funkcí člověka, zejména v NMR.
  • Využití a implementace interferometrů do dopravních a medicínských aplikací. V medicínských aplikací se jedná o měření a analýzu těchto parametrů: srdeční aktivita, dechová aktivita, pohybové artefakty. Výzkum metod pro monitorování dopravních parametrů vozidel: hustota provozu, počty náprav, zátěže na nápravu, rychlost a směr pohybu vozidel, deformace kol.

 

Pro kvalitní vyhodnocení výsledků získaných z měření, budou v rámci projektu, zakoupeny kalibrované přístroje a měřicí technika.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká Republika 2014-2020.

 

Poskytovatel: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Registrační číslo: 304011Y497
Příjemce: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Šiška Petr, Ph.D.
Rok zahájení: 11/2020
Rok ukončení: 10/2022
Informace k projektu: https://www.sk-cz.eu/sk


Vývoj externích modulů TAMAS II

mpo-logo

Tento projekt se zabývá vývojem dvou nových zařízení s integrovaným software – virtuální metrologická tiskárna a OPC UA server pro měřící zařízení AccuLoad, MicroLoad a dále se zabývá vývojem hlasové biometrie a integrací do systému TAMAS 6. TAMAS je systém pro automatizaci a řízení distribuce pohonných hmot na skladech PHM a v rafinériích. TAMAS je zkratkou názvu Tank farm Automation and Management System, registrovanou známkou VAE CONTROLS. Projekt se zaměřuje na tyto oblasti:

  • Digitalizace metrologických tisků;
  • Umožnění automatických auditů z metrologických tisků a transakčních logů;
  • Umožnění integrace zařízení AccuLoad a MicroLoad pomocí technologie OPC UA;
  • Využití hlasové biometrie pro identifikaci osob oprávněných k odběru PHM.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, konkrétně OP PIK.

 

Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020122
Příjemce: VAE CONTROLS, s. r. o.
Řešitel za VŠB-TUO: Ing. Jaromír Továrek, Ph.D; Ing.Pavol Partila, Ph.D.
Rok zahájení: 2020
Rok ukončení: 2021
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/projekty-vyzkumu-detail/?projectDetailId=46121

 

Povinná publicita


ERASMUS DIMTV (2017-2020)

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is Development and Implementation of Multimedia and Digital TV curricula (DIMTV) in Albania. Currently, the electronic media institutions in Albania have an evident lack of specialists in the field of Multimedia and Digital TV (MDTV). In the last years, the switch from analogue to digital broadcasting has been a challenge for Western Balkan countries. Despite the intensive efforts to make this switching, the full transition to digital TV transmissions has not been finalized yet. Even though huge investments have been done in media technology, the quality of broadcasting is not in the required level. The professional support from the EU partner countries with their high expertise and knowledge in the MDTV field will be a valuable treasure for the universities/enterprises in Albania. The rolle of VSB-TUO is as an advanced EU partner sharing its expertise together with next universitites from EU such as University of Tartu or University of Ljubljana.

Coordinator: Dr. Albana Ndreu Halili, Aleksander Moisiu University, Albania
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: ing. Michal Pivko
Period: 2017-2020
Informace k projektu: https://www.linkedin.com/company/dimtv-albania/


H2020 TETRAMAX (2017-2021)

TETRAMAX focuses on the domain of customized low energy computing (CLEC) for Cyber-physical systems and the Internet of Things within the framework of the European „Smart Anything Everywhere (SAE)“ initiative. TETRAMAX, a Digital Innovation Hub (DIH) in Customized Low-Energy Computing, aims to bring added value to the industry, helping them to gain competitive advantage through digitalization. Moreover, in the long term, TETRAMAX will be the trailblazer towards a reinforced, profitable, and sustainable ecosystem infrastructure, providing CLEC competence, services and a continuous innovation stream at European scale, yet with strong regional presence as preferred by SMEs.

Coordinator: RWTH Aachen, prof. Rainer Leuper
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: Katarina Pešatová
Period: 2017-2021
Informace k projektu: https://www.tetramax.eu/


ERASMUS DBBT (2015-2018)

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is implementation of the modern master study programme that enable education of the specialists in the field of Digital Broadcasting and Broadband Technology which study profile is in line with the needs of labour market and upcoming transfer from Analogue to Digital Broadcasting in regional partner countries. The graduated students would be capable to apply acquired knowledge in the business in order to speed up digitising of broadcast services. Graduated students will also be capable to implement and maintain modern and improve existing Broadcast and Broadband Communication Systems. The education of the experts would improve existing state in the area of digital technologies (particularly in digitising of Radio and TV and improving of multimedia broadband services) in West Balkan countries in accordance with the principles of EU best practice.

Coordinator: prof. Sinisal Ilic, UPKM, Serbia
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: ing. Michal Pivko
Period: 2015-2017
Informace k projektu: https://dbbt.pr.ac.rs/


Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů

mpo-logo

Cílem projektu je vyvinout zařízení pro měření biosignálů využívající kombinaci optovláknových senzorů a systému pro pokročilé zpracování signálů. Uvažovaný systém bude přinášet výhody vycházející z podstaty principu činnosti optovláknových senzorů, které nabízejí velmi vysokou citlivost na měřené veličiny. Tato vlastnost umožní výslednému zařízení zařadit se do skupiny neinvazivních metod snímání s minimalizovanou zátěží pro pacienta. Výhoda velmi vysoké citlivosti snímače rovněž umožňuje zkonstruovat sondu snímající 2 a více veličin současně a snížit tak počet potřebných sond používaných u stávajících monitorovacích metod. Tímto bude zjednodušen způsob měření stejně tak jako zvýšen komfort vlastních pacientů díky výraznému snížení počtu nezbytných signálových a přívodních vodičů. Díky možnosti použít biotolerantní materiály pro konstrukci senzorů a díky snadné aplikaci (upevnění) senzorů na povrch těla či možnosti integrace do struktur netkaných materiálů, které lze integrovat do postelí či je může pacient obléknout, jsou optovláknové senzory předurčeny k využití v medicíně, ale také v celé řadě dalších oblastí, včetně služeb, dopravy, průmyslu, letectví atp. Integrální součástí řešení budou samotná optovláknová čidla resp. senzory s vícenásobnou funkčností, opto-elektronické zařízení umožňující záznam měření, tedy konverzi na elektrický signál, následnou digitalizaci a ukládání hodnot měřených veličin a softwarová aplikace umožňující pokročilou analýzu signálů, experimentální a klinické vyhodnocení dat a podporu klinického rozhodování se zaměřením na oblast neurologie a spánkové medicíny. Jednou z klíčových technologií budoucnosti je fotonika a fotonické aplikace, ke kterým patří optické a vláknově optické senzory. Pro zapouzdření senzorů a zajištění vysoké citlivosti v místě měření budou využity pokročilé materiály, polymery s novými užitnými vlastnostmi, umožňující přenos mechanické deformace lidského těla, nanomateriály a smart materiály.
Příjemce: CertiCon a.s.
Řešitel: Ing. Hynek Kružík
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.06.2017
Termín ukončení: 31.05.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20581


BroadbandLIGHT: Širokopásmové dálkové řízení svítidel s podporou technologií Smart – TG01010137

tacr

Širokopásmové dálkové řízení svítidel, na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení, otvírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Všechny Smart technologie spojuje jeden klíčový aspekt a tím je zajištění datového konektivity v prostoru. Infrastrukturu veřejného osvětlení, která představuje pro technologický koncept BroadbandLIGHT páteřní strukturu, lze označit jako nehomogenní a vysoce komplikovaný systém jak z energetického hlediska, tak i z hlediska využitelnosti pro přenos dat. Všechny tyto aspekty mají vliv např. na využitelnost veřejného osvětlení v podobě distribuční sítě nabíjecích stanic pro elektromobily (jednofázové, třífázové), integrace kamerových systémů na sloupy, resp. do samotných lamp, veřejného osvětlení, přenos informací prostřednictvím optického záření ve viditelném spektru, free Wi-Fi pro obyvatelstvo a inteligentní lampy veřejného osvětlení na bázi matrix systému (převzato z automobilového průmyslu). Všechny tyto hlediska budou v rámci projektu ověřovány v reálném provozu.
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D., Ing. Jan Látal, Ph.D., ing. Martin Tomis, Ph.D.
Termín zahájení: 09/2014
Termín ukončení: 08/2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TG01010137


Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb

mpo-logo

Cílem projektu je vývoj senzorických systémů v oblasti IoT (Internet of Things) pro využití v uzavřených ekosystémech zákazníků, kteří preferují kompletní řešení ve své interní infrastruktuře bez nutnosti komunikovat s cloudovými řešeními třetích stran. Hlavním záměrem je realizace systémů mimo jiné pro bezdrátový odpočet vodoměrů, kontrolu nelegální těžby dřeva, vývoj senzorických čidel pro detekci požárů a senzorů v podobě parkovacích čidel. Tyto systémy budou sestávat ze senzorů a čidel, u nichž je třeba provést aplikovaný výzkum efektivního šíření signálu a hardwarového návrhu, kde lze za příklad uvést mimo jiné indukční odečet otáček, jenž by vedl k omezení chybovosti doposud používaných optických čidel. Tyto senzory doplní komplexní komunikační infrastruktura, jejíž koncepce bude reflektovat potřeby moderních komunikačních systémů a bude tak znamenat velký kvalitativní skok oproti doposud vyvinutým systémům, které bezpečnost buďto neřeší vůbec, nebo jen okrajově z důvodů obtížné implementace do protokolů pro sítě typu LPWAN (Low Power WAN).

Doba řešení: 20.3.2017 – 19.3.2020
Řešitel: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/?projectDetailId=42870


Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN

Cílem předkládaného projektu je rozšířit experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT) na platformě LoRa-WAN. Tento projekt přímo navazuje na projekt č. 600/2017 s názvem „Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)“ podpořený v roce 2017 Fondem rozvoje CESNET. Experimentální síť bude propojovat tři univerzitní pracoviště (VŠB-TU v Ostravě, SU v Opavě a Karviné) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Hlavním cílem je zdokonalit v pilotním projektu vyvinutou přístupovou bránu s ohledem na spolehlivost v provozním režimu 24/7. Projekt umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).

Hlavní řešitel: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Doba řešení projektu: 28.5.2018 – 28.5.2019
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=622


Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

mvHlavní cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních optických vláknových senzorových síti a systémů pro zajištění bezpečnosti v kritických infrastrukturách státu a taktéž pro zvýšení ochrany soukromého majetku občanů. Hlavní cíle projektu lze shrnout dotěchto konkrétních bodů: a) identifikace a praktické testování nových možných aplikací optovláknových senzorických sítí a systémů v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur a majetku občanů b) nalezení nových nebo vhodná modifikace již existujících mechanismů buzení polohově diskrétních nebo plně distribuovaných senzorových sítí s jednoznačným cílem uplatnění v praxi c) vývoj programového vybavení (software) umožňujícího na základě užití principů umělé inteligence provést identifikace a oddělení událostí podle jejich charakteru a místa vzniku v senzorové síti, např. průchodu člověka perimetrickou zónou, vjezd automobilu do hlídané zóny apod. d) vývoj a vytvoření prototypového prostřední pro ukládání senzorových dat v centralizovaných systémech (cloudová centra) a metodické zajištění bezpečného přístupu k datům. Propojení senzorických dat z optických senzorů s nově vznikajícími platformami Internetu věcí (IoT) sbírající data od jiných senzorů. e) výzkum biometrické identifikace osob zajišťované pomocí distribuovaných optických senzorových sítí f) výzkum možnosti použití optovláknových senzorických sítí pro detekci chemických prvků v prostředí, primárně určené pro preventivní nebo proaktivní zajištění kritické bezpečnosti? např. únik plynu, unik hořlavých látek do prostředí apod. Tedy aplikací, kde může dojít k výrazným katastrofickým stavům potenciálně zasahujících značnou část populace.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2015
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152020008


Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

mvHlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu a případných změn měřených veličin může zamezit nežádoucím situacím, jako jsou např. havárie v chemickém průmyslu, energetice nebo strategicky významných objektech. Systém tak nalézá významné uplatnění v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 30.06.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020067


Zabezpečená brána pro internet věcí (SIoT)

mvHlavním cílem projektu je posílit bezpečnost v neustále se rozšiřujících sítích Intenetu věcí (Internet of Things, IoT), které dnes obsahují často nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Předkládaný projekt toho chce dosáhnout vytvořením přístupové brány pro tyto sítě, která bude umět komunikovat přes širokou škálu různých bezdrátových protokolů, zároveň zajistí detekci incidentů v připojených sítích a nabídne uživateli maximum informací, jak vyřešit detekovaný problém. Brána bude poskytovat jednoduché a jasně definované API pro vkládání vlastních detekčních modulů. Správce, bezpečnostní technik nebo i samotný uživatel tak budou moci nejen spustit sadu již připravených detekčních modulů, ale současně vložit do systému vlastní detekce v návaznosti na aktuální kybernetické hrozby nebo problémy. Otevřenost a modularita brány si klade za cíl vytvořit jednotnou platformu pro komunitu lidí, která se zabývá výzkumem bezpečností IoT. V rámci brány bude modelována komunikace jednotlivých uzlů sítě IoT a reportovány výchylky od normálního chování. Tento model chování bude zpřesňován na základě získání dodatečné informace z ostatních uzlů sítě IoT, což pomůže zpřesnit detekci bezpečnostních incidentů. Funkční vzorek brány bude postaven nad směrovačem se systémem OpenWRT s několika hardwarovými USB moduly pro podporu různých bezdrátových protokolů/sítí. Otevřený operační systém umožní snadnou přenositelnost funkce brány mezi různými směrovači, neboť OpenWRT je dnes dostupné pro velký počet domácích směrovačů. Výrobcům IoT tak projekt poskytne možnost konstruovat vlastní zabezpečenou bránu pomocí standardního komoditního směrovače a vlastního nebo standardního USB modulu.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020079


Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci

mvHlavním cílem projektu je analýza viditelnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích ve vytipovaných kritických oblaste- ch extravilánů a intravilánů měst a obcí, které jsou osazeny veřejným osvětlením a stanovení zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Cílem této studie je rovněž analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po veřejných prostranstvích v nočních hodinách (na základě dostupných statistik) za účelem snížení kriminality. Na základě provedení software pro shlukování dopravních nehod dojde k vytipování kritických míst s vysokou intenzitou dopravních nehod v nočním prostředí, v závislosti na hustotě dopravy a ve vztahu k veřejnému osvětlení. Kritické oblasti budou analyzovány z hlediska jejich technického vybavení. Analýza bude zaměřená dominantně na zlepšení viditelnosti pomocí kvalitativních a kvantitativních parametrů osvětlovacích soustav veřejného osvětlení, včetně viditelnosti svislého a vodorovného značení na dopravních komunikacích. Výsledkem bude návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, které budou jednoznačně charakteri- zovat příčiny dopravních nehod v nočním prostředí. U dopravního značení na pozemních komunikacích zejména vhodnost jejich umístění. Bude vytvořena metodika pro tvorbu optimálních osvětlovacích soustav za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení krimina- lity vlivem optimalizace vidění v nočním prostředí. Na základě výše uvedených kroků předpokládáme vytvoření materiálů, které budou sloužit správcům a vlastníků komunikací, dopravně správním úřadům, včetně služby dopravní policie ČR pro stanovení postupů ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách. Tyto materiály budou rovněž sloužit jako podklad k vytvoření legislativních opatření pro osvětlování kritických míst.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Ing. Stanislav Hejduk
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172019071 


SIDAS – Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti

mpo-logoCílem projektu je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. V poslední době jsme svědky vzrůstající neukázněnosti účastníků silničního provozu zvláště při přejíždění a přecházení nechráněných, ale v mnoha případech i chráněných křížení železnice a silnice. Přestože jsou v těchto místech instalována jasně viditelná dopravní značení, a to včetně světelné signalizace a závor, dochází ke škodě na majetku a ke ztrátě lidských životů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky a počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých vlivů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Je zřejmé, že situaci (člověk v kolejišti, závory dole, vlak se blíží) není možné detekovat jen jediným senzorem. Hodláme zkombinovat pohled z několika kamer s infračerveným nočním viděním instalovaných v prostoru přejezdu, interferenčního měření přítomnosti člověka nebo dopravního prostředku v kolejišti a bezkontaktní interferometrické měření pohybu vlaků na trati. Jako doplňkový způsob detekce bude použit lidar, pokud to situace bude vyžadovat. Interferometrická detekce přítomnosti objektů, pohybu, rychlosti a typu vlaku, využívá měřitelných změn v přenosu světelného paprsku optickým vláknem. Detektor může být umístěn v zemi až 5 metrů od kolejového svršku a nemusí být s ním fyzicky propojen. Jednotlivé indicie o možné kolizi budou vyhodnoceny pomocí expertního systému a v případě, že hrozba kolize bude reálná, bude vyvolán poplach a zároveň odeslán automatický signál k zastavení vlaku. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem. Systém bude schopen autonomně hlídat desítky a stovky přejezdů, pokud budou tyto vybaveny potřebnou senzorikou.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2016
Termín ukončení: 30.09.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV10396


Smluvní výzkum se společností Huawei 2014-2020 v oblasti Informačních a komunikačních technologií

huawei-logo

Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií a marketingu se společností Huawei Technologies. Společnost Huawei Technologies poskytne na výzkumné aktivity VŠB-Technické univerzitě v Ostravě částku 250 000 USD na období 5 let.

 

 


Studentská grantová soutěž – Specifický vysokoškolský výzkum

Sítě a komunikační technologie pro chytrá města – SP2018/59

Předmětem výzkumu jsou sítě, vytěžování znalostí, modelování a simulace, SDN (Software Defined Networking) a IoT (Internet of Things). Důležitým tématem výzkumu je vytěžování znalostí ze sítí, kdy se jedná především o lokalizaci a získání nových znalostí o mobilitě osob v území.
Řešitel: Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2018
Termín ukončení: 31.12.2018
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=43397

Optické technologie pro komunikace a senzory – SP2018/184

Cílem projektu bude pokračování rozsáhlého výzkumu mechanismů stárnutí prvků vláknově optických sítí, jejichž znalost je nezbytná pro IoT. Fakulta elektrotechniky a informatiky v zastoupení Katedry telekomunikační techniky zachytila tento trend v několika oblastech, které intenzívně rozvíjí. První oblastí je oblast optických vláknových a bezvláknových přístupových a komunikačních sítí a systémů, druhou oblastí je integrace vláknově optických sítí a senzorových sítí do jediné integrované vláknově optické sítě a třetí je výzkum a vývoj speciálních vláken pro vláknově optické senzory. Ve všech oblastech se kritickým parametrem začíná projevovat dlouhodobá stabilita všech prvků těchto sítí a potřeba znalosti mechanismů, které mají vliv na stárnutí prvků sítí.
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.01.2018
Termín ukončení: 31.12.2018
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=43532

BroadbandLIGHT – veřejné osvětlení ve SMART City – SP2018/117

Cílem projektu je pokračování předchozího projektu SGS 2017/97 z názvem Dálkové řízení svítidel veřejného osvětlení s podporou technologií Smart. Jedná se zejména o pokračování výzkumu v oblasti ověřování nových technologií dálkového širokopásmového řízení svítidel určených pro veřejné osvětlení v reálném provozu na nově zřizovaném polygonu veřejného osvětlení na parkovišti FEI.

Řešitel: doc. Ing, Tomáš Novák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2018
Termín ukončení: 31.12.2018
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/studentska-grantova-soutez/?projectDetailId=43464

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー