Archiv 2011

Leden

 • 31. 1. 2011 Termín k podání návrhů projektů do programu podpory Inovace – Inovační projekt IV. Cílem programu INOVACE IV je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Na tuto výzvu je alokováno 4000 mil. Kč. Bližší informace a formuláře zde http://www.mpo-oppi.cz/inovace-projekt/
 • 31.1.2011 5. ročník stipendijního projektu L´Oréal Pro ženy ve vědě – Pátý ročník stipendijního projektu Pro ženy ve vědě, který společnost L´Oréal připravuje ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a Akademií věd ČR, už odstartoval. Mladé vědkyně do 35 let (včetně) se nyní mohou ucházet o stipendium 250 000 Kč. Přihlášky zasílejte do 31. ledna 2011 na sekretariát České komise pro UNESCO. Podrobné informace o způsobu přihlášení projektů naleznete na www.prozenyvevede.cz.
 • 31.1.2011 – 4.(dodatečná) výzva  – Byla vyhlášena 4. (dodatečná) výzva Fondu pro podporu výzkumu v opatření B – Expert exchange grants. Uzávěrka bude 31. ledna 2011.
  Kompletní informace jsou na stránkách http://www.eea-researchfund.cz/Clanky/4-vyzva-opatreni-B.html

  Únor

  • 10. února 2011 ve 13:00 hod Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání. Více informací zde:
   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1
  • 10.2.2011 ve 13:00 hodin 3. výzvu pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) – Termín ukončení výzvy je stanoven na 10. února 2011 ve 13:00 hodin. Alokace na tuto výzvu je 127 000 000 Kč. Minimální možná podpora pro jeden projekt je stanovena částkou 5 mil. Kč, maximální pak činí 30 mil. Kč.
   Kompletní text výzvy a všech příloh najdete na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1

  • 15.2.2011 Tempus IV (2007-2013) je program EU, který podporuje modernizaci vysokého školství v partnerských zemích (z regionů východní Evropy, centrální Asie, západního Balkánu a Středozemního moře) prostřednictvím spolupráce a partnerství vysokých škol.Program Tempus IV je centralizovaný, tzn. že je řízen Evropskou komisí a fakticky implementován její Výkonnou agenturou pro vzdělávání, audiovizi a kulturu (EACEA). Podklady k aktuální výzvě najdete zde:
   http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=85
   http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php

  • 21.2.2011 Informační semináře – projekty partnerství škol Comenius
   V rámci aktivity Comenius – Projekty partnerství škol lze žádat o jeden ze dvou typů projektů – Multilaterální a Bilaterální. Tyto projekty jsou decentralizované, tzn. že procedury podávání žádostí, výběru, uzavření kontraktu i veškeré platby plně spadají do kompetence Národní agentury dané země.
   Více o vypsaném grantu zde:
   http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=20&

  • 7. – 11. února 2011 4. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (Prioritní osa 2)
   Globálním cílem prioritní osy 2 OP VK je inovace v oblasti terciárního vzdělávání směrem k propojení s výzkumnou a vývojovou činností, větší flexibilitě a kreativitě absolventů uplatnitelných ve znalostní ekonomice a k vytvoření komplexních a efektivních nástrojů, které by podporovaly inovační proces jako celek.
   Cílem oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání OP VK je zvýšení kvality a prohloubení diverzifikace vysokých škol s důrazem na požadavky znalostní ekonomiky.
   Cílem výzvy č. 28 je podpora aktivit zaměřených na zkvalitnění procesu a výsledků dosahovaných v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Důraz je kladen zejména na podporu spolupráce na úrovni kateder, fakult, vysokých škol a praxe. Všechny předkládané projekty a realizované klíčové aktivity musí směřovat k naplnění cíle oblasti podpory.
   19. formální podoba žádosti a způsob jejího předkládání Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí.
   Více informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/4-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich
  • 10. února 2011 ve 13:00 hod.  Vyhlášení výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání
   Globálním cílem prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.  Cílem oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání je zvýšení kvality počátečního vzdělávání. Více informací zde:
   http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich-1

  Březen

  • 18. 3. 2011 do 12:00 hodin pro dotační tituly 1, 3, 4 a 5: Dotační program „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011“
   Podacím místem pro příjem žádostí je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor regionální rozvoje a cestovního ruchu. Termín podání žádostí o finanční příspěvky je u dotačních titulů 1, 3, 4 a 5 do 18. 3. 2011 do 12:00 hodin a u dotačního titulu 2 do 29. 7. 2011 do 12:00 hodin.
   Více informací zde: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/dot_179.html
  • 8. 3. 2011 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného Programu Marie Curie (7.RP EU) pro mladé výzkumné pracovníky. Financování je zaměřeno na post-doktorandské úrovni a není omezena oblast výzkumu. Bližší informace zde:
   http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index.htm

  Duben

  • 3. 4. 2011 Fond rozvoje CESNET – první kolo výběrového řízení pro rok 2011. U žádosti je nutné financovat 1/3 z celkové částky projektu z vlastních zdrojů. Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvojehttp://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
  • 20. 4. 2011 Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 9. 3. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů VG-Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 4. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – databáze VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra:
   http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx
  • 25. dubna 2011 J. WILLIAM FULBRIGHT COMMISSION Mezinárodní organizace pro vzdělávací výměny s USA Stipendium pro doktorské studium vědy a techniky. Stipendium je určeno pro studium na úrovni Ph.D. Cílem pobytu je absolvování celého studijního doktorského programu na americké univerzitě a získání titulu Ph.D. Na americké straně je program administrován organizací Institute of International Education (IIE).
   Více zde: http://www.amvis.cz/novinky.htm

  Květen

  • 31.5.2011 EFEKT 2011 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2011 (E.1 Účast v mezinárodních projektech).Popis podporovaných aktivit:
   Podpořena bude účast v rámci mezinárodních programů podle jejich přínosu v rámci snížení emisí, úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.Více informací zde:
   http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/24918/24976

  • 2. května 2011 Výzva k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů 2012-2013 (MŠMT vyhlašuje výzkum k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 2012-2013). V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic – „MOBILITY“ a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci  vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 – 2013. Více informací zde:
   http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/dvoustranna-cesko-slovenska-spoluprace-v-oblasti-vyzkumu-a
  • 9. 5. 2012 Vyhlášení výběrového řízení FRVŠ pro rok 2012.
   Výbor Fondu rozvoje vysokých škol Vyhlášením výběrového řízení Fondu rozvoje vysokých škol pro rok 2012 vysoké školy k předložení projektů, podporujících rozvoj vzdělávací činnosti vysokých škol v roce 2012. Projekty podává vysoká škola elektronicky v informačním systému ISAAR-F ode dne 17. 3. 2011 do24.00 hod. dne 9. 5. 2011. Souhlasné vyjádření vysoké školy k podaným projektům potvrdí rektor dopisem zaslaným Agentuře do 20. 5. 2011. Více o vyhlášení v příručce:http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2012.pdf
  • 31. května 2011  Výzva k podávání návrhů česko-řeckých výzkumných projektů s dobou řešení 2012 – 2013. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic – „MOBILITY“ a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o vědeckotechnické spolupráci.
   Více informací zde: http://www.msmt.cz/file/14896_1_1/
  • 15. května 2011 Výzva k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 – 2013. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic – „MOBILITY“ a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 – 2013. Termín pro předkládání návrhů projektů: 1. března – 15. května 2011.
   Výzvu a detailní popis k podání přihlášky naleznete zde:http://www.msmt.cz/uploads/MOBILITY_Francie_2012_2013.pdf

  Červen

  • 1. 6. 2011 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu (Komunitární programy) CIP ICT-PSP – Ministerstvo vnitra ČR. Cílem programu CIP ICT-PSP je především stimulace inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím podpory efektivního využití ICT státní správou, občany a podniky. Bližší informace naleznete zde:
   http://www.mvcr.cz/clanek/komunitarni-programy-v-oblasti-informacni-spolecnosti.aspx
  • 16. června 2011 v 17:00 Výzva ENIAC JU 2011 byla vyhlášena 23. února 2011 s uzávěrkou pro podávání projektových záměrů 21. dubna 2011 v 17:00 a konečnou uzávěrkou 16. června 2011 v 17:00. Dotace pro ČR činí 0,7 mil. EUR. Podrobnější informace získáte na webových stránkách:http://www.eniac.eu/web/calls/ENIACJU_Call4_2011.php
  • 23. června 2011 do 14:30 hodin ARTEMIS a ENIAC, první vlna žádostí otevřena. Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC.
   Softwarovou přihlášku e-projekt včetně dalších informací naleznete na adrese: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2008-RP/
   Pravidla naleznete zde: pravidla ARTEMIS ENIAC 2011: http://www.msmt.cz/file/15855_1_1/

  Červenec

  • 30. 07. 2011 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2012 – 2013
   Bližší informace naleznete na této webové adrese: http://www.msmt.cz/file/15145_1_1/
  • 31. 7. 2011 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu PPP – Vědecké výměny v rámci česko-německých výzkumných projektů na léta 2012 –  2013.
   Více informací naleznete zde: http://int.avcr.cz/index.html
  • 29. července 2011 Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na výběr programových projektů do resortního programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje „TIP“ vypsaného Ministerstvem průmyslu a obchodu na rok 2012. Více informací o výzvě naleznete zde:http://www.mpo.cz/dokument88525.html

  Srpen

  • 31. srpna 2011 Výzva k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2012-2013.  V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic „MOBILITY“ vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 – 2013.
   Více informací o vyhlášeném programu zjistíte zde: http://www.msmt.cz/file/16406_1_1/ 

  Září

  • 1. září 2011 v 17:00 Výzva ARTEMIS JU 2011 byla vyhlášena 1. března 2011 s uzávěrkou podávání projektových záměrů 31. března 2011 v 17:00 a konečnou uzávěrkou 1. září 2011 v 17:00; Dotace tohoto grantového projektu činí pro ČR 1,1 mil. EUR. Více informací zde:
   http://www.artemis-ju.eu/call2011
  • 16. září 2011 do 14:00 hod. VES12 – Veřejné soutěže ve VaVaI pro rok 2012 vyhlášeny.  Veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programů  COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG) a KONTAKT II (LH). 
   Harmonogram veřejných soutěží VES12 programů mezinárodní spolupráce ve VaV je následující: http://www.msmt.cz/file/16756_1_1/
   Více informací k zadávací dokumentaci zde: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2011-pms/
  • 2. září 2011 do 16:30 hod. Druhá veřejná soutěž Technologické agentury ČRProgram na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu ALFA.
   Více informací zde: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/druha-verejna-soutez-id:156/

  Říjen

  • 13. října 2011 ve 12.00 hodVýběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2012. Vyhlašuje výběrové řízení na podporu nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Jsou podporovány pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2012.
   Více informací zde:
   http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyberove_rizeni_na_podporu_neziskovych.html
  • 24. 10. 2011 Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LK – NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 24. 10. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 14. 5. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
   Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/navrat

  Listopad

  • 25. listopadu 2011 Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě (Prioritní osa 2) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Peníze určeny i na přípravu lidských zdrojů pro vznik a fungování technologických platforem (technologicky orientovaných klastrů) či na vznik a podporu kontaktních míst institucí terciárního vzdělávání a vědecko-výzkumných institucí určených pro veřejnost a podnikatelský sektor. Minimální možná podpora jednoho projektu je stanovena na 20 milionů korun, maximální podpora na 60 milionů.
   Více informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-7
  • 21. 11. 2011 Nadace ČEZ vyhlašuje grantové řízení Podpora regionů pro rok 2012 – Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu, životního prostředí či infrastruktury. 
   Více informací zde: http://www.nadacecez.cz/cs/granty/vyhlasene-grantove-rizeni-pro-projekt-podpora-regionu.html

  Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー