Archiv 2012

Leden

 • 31. 1. 2012 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem – Výzvy k předkládání projektů číslo 2.4 v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, a to včetně příloh. Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit zkvalitnění vzdělávání a modernizaci prostředí na vysokých školách prostřednictvím rozvoje kvalitní infrastruktury vysokých škol.
  Více zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/modernizace-stavajici-infrastruktury-pro-vyuku-spojenou-s
 • 4.1.2012 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven, PO 3, OP VaVpI. Zde naleznete text Výzvy číslo 4.3 – Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven a jejích příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 – Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.2 – Propagace a informovanost o výsledcích VaV. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 700 milionů Kč. Systém sběru žádostí je kolový. Více informací k výzvě naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-cislo-4-3-vybaveni-odbornych-vedeckych-a-oborovych
 • 20.1.2012 – Veřejná soutěž GESHER/MOST 2012, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a agentura pro podporu podnikání CzechInvest, jako implementační agentura programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER/MOST. 
  Více informací zde: http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/gesher-most/

Únor

 • 16.2.2012 – Pátá výzva Evropské rady pro výzkum o podávání žádostí o granty (vědy o neživé přírodě). Evropská rada pro výzkum zveřejnila pátou výzvu pro podávání žádostí o „ERC Advanced Grants“. Jediným kritériem hodnocení je excelence jak žadatele, tak samotného návrhu projektu. Tyto granty podporují vynikající výzkumné projekty, které jsou řízeny nezávislými výzkumnými pracovníky, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně jej ovlivnili dosažením významných a originálních výsledků v posledních 10 letech před uveřejněním této výzvy. Více informací zde: http://erc.europa.eu/
   
 • 28.02.2012 EFEKT 2012 – Výstava, kurz, seminář, konference v oblasti energetiky a Publikace, příručky a informační materiály v oblasti úspor energie. Předmětem podpory je organizování výstav, odborných kurzů, seminářů a konferencí. Akce jsou zaměřeny na zvyšování účinnosti užití energie a využití jejích obnovitelných a druhotných zdrojů s následným snížením emisí skleníkových plynů a jsou orientovány na cílové skupiny veřejnosti. 
  Více informací zde: http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717
 • 28.02.2012 EFEKT 2012 – Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012 (E.1 Účast v mezinárodních projektech).Popis podporovaných aktivit: Podpořena bude účast v rámci mezinárodních programů podle jejich přínosu v rámci snížení emisí, úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.
  Více informací zde:http://www.mpo-efekt.cz/cz/programy-podpory/30717

Březen

 • 31. března 2012 Grantová soutěž Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu. Nadační fond Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu (NFKJ) vyhlašuje 2. ročník grantové soutěže určené mladým vědcům do 40 let pro rok 2012, a to pro obory ekonomie, matematiky a medicíny. Podpořen bude jeden projekt z každé oblasti, a to každý ve výši nejvýše 1 milion Kč. Žádost o nadační příspěvek může podat vysokoškolsky vzdělaný odborník do 40 let zabývající se doložitelně výzkumem v České republice, nebo úspěšný český vědec, který se rozhodne pro návrat ze zahraničí. Přijaty budou pouze žádosti, které budou podány prostřednictvím tohoto webového rozhraní. Žádosti podané jiným způsobem budou vyřazeny z grantové soutěže. Více zde: http://www.nfkj.cz/aktuality/1000069
 • 12. 3. 2012 První vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ v roce 2012 (LL – ERC CZ). Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita „IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/erc-cz
 • 30. března 2012 Průběžný termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného Programu COST (mezinárodní spolupráce ve vědě a technologiích). 
  Bližší informace naleznete na této adrese: http://www.cost.esf.org/participate/open_call

Duben

 • 30. 4. 2012 Vyhlášení výběrového řízení na projekty FRVŠ v roce 2013. Projekty podává vysoká škola elektronicky v informačním systému ISAAR-F ode dne 15. 3. 2012 do 24.00 hod. dne 30. 4. 2012. Souhlasné vyjádření vysoké školy k podaným projektům potvrdí rektor dopisem zaslaným Agentuře do 18. 5. 2012. 
  Více zde: http://www.radavs.cz/prilohy/22p7a_R_Vyhl_FRVS_2013.doc
 • 16. 4. 2012 Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI. Hlavním cílem výzvy 6.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Pre-seed financování umožňuje doplňující výzkum nutný pro následné uvedení výrobku na trh, popř. i výrobu prototypu, modelu apod. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-c-6-3-na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi
   
 • 13. 4. 2012 – Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. první výběrové řízení pro rok 2012na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.
  Více informací k vypsanému rozvojovým projektům, lze nalézt zde: http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx 

Květen 

 • 15. 5. 2012 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Francie MŠMT – Návrhy česko-francouzských výzkumných projektů na r. 2013 – 2014. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde:http://www.msmt.cz/file/20558 
 • 15. 5. 2012 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Argentina MŠMT – Návrhy česko-argentinských výzkumných projektů na r. 2013 – 2014. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/20557
 • 30. května 2012 – VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
  Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/20802_1_1/
 • 30. května 2012 – VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-RAKOUSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2013-2014. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. Více informací naleznete zde:http://www.msmt.cz/file/20801_1_1/ 

Červen

Červenec

 • 16. července 2012 do 14:00 hodin – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu KONTAKT II je rozhodnutí o udělení podpory z veřejných prostředků projektům mezinárodní dvoustranné spolupráce řešeným v oblastech základního a aplikovaného výzkumu se státy, které nejsou členy Evropské unie.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich
 • 16. července 2012 – Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 30. 5. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji 
  a inovacích v rámci programu VG – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2013. Více informací k výzvě zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx
 • 24.7.2012 do 16,30hodin – Program ALFA třetí soutěž Technologická agentura České republiky. Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. 
  Více informací zde: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/treti-verejna-soutez-id:272/ 

Srpen

Září

 • 6. září 2012 Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu – Společné technologické iniciativy ARTEMIS JU Call 2012 (ARTEMIS-2012-1). Indikovaný rozpočet pro tuto výzvu je pro účastníky z ČR 1,1 milionů € pro typ A a 400 tisíc € pro typ B. 
  Bližší informace k výzvě zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-projektu-spolecne-technologicke-iniciativy
 • 30. září 2012 Projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví – Výzva II. – prodloužení. Program Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví podporuje získání průmyslově-právní ochrany nehmotných statků v podobě patentů, užitných vzorů, průmyslových vzorů a ochranných známek. Zájemci budou moci v rámci programu získat podporu na výdaje za patentové zástupce, správní poplatky a překlady. 
  Více informací zde: http://www.czechinvest.org/projekty-na-ochranu-prav-prumysloveho-vlastnictvi-vyzva-ii-prodlouzeni
 • 7. září 2012 ve 14:00 hodin – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ. Účelová podpora poskytovaná v programu COST CZ (LD) je určena na financování projektů základního výzkumu českých výzkumných pracovišť v mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu COST, který administruje na základě smlouvy v rámci 7. Rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj a demonstrace s EK, ESF. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-1
 • 7. září 2012 ve 14:00 hodin – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II. Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE) je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-2
 • 7. září 2012 ve 14:00 hodin – Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II. Umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-3
 • 7. září 2012 ve 14:00 hodin – Veřejná soutěž ve výzkumu vývoji a inovacích VES13 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ. Program EUREKA je zaměřen na podporu průmyslových firem, výzkumných ústavů a univerzit, které společně řeší evropské projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovačních produktů, procesů a služeb. Zařazení do programu EUREKA poskytuje účastníkům rychlý přístup ke znalostem a informacím bez ohledu na státní hranice. Více informací zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-4
 • 5. září 2012 – Program NÁVRAT. Hlavním cílem programu je vytvoření kvalitních integračních a reintegračních podmínek pro výzkumnou práci nadějných špičkových expertů se zahraniční zkušeností a zajištění jejich perspektivní vědeckovýzkumné kariéry v české výzkumné sféře. 
  Více zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat
 • 27. září 2012 do 12.00 hodin Projekty v oblasti priorit zahraniční politiky a mezinárodních vztahů pro rok 2013. Dotační výběrové řízení pro nevládní neziskové organizace a vysokoškolská pracoviště na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2013. Bližší informace o výzvě naleznete zde:
  http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/verejne_souteze_a_dotace/projekty_v_oblasti_priorit_zahranicni.html

Říjen

Listopad

 • 30. listopadu 2012 do 14:00 hodin – GESHER/MOST (program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST). Program mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER/MOST o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře. 
  Více informací zde:  http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/gesher-most/
Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー