Archiv 2013

Leden

 • 31.1.2013
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu Nadace ČEZ Podpora regionů pro rok 2013. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
  Více informací naleznete zde: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Únor

 • 5.2.2013 do 14:30 hodin
  První veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na realizaci programových projektů programu Národní program udržitelnosti I (identifikační kód programu: LO). Program NPU I vychází ze závěrů, výzev a doporučení členským státům EU plynoucím ze Sdělení Evropské komise „Europe 2020 Flagship Initiative – Innovation Union“, z 6. 10. 2010 a jeho cílem je plnění závazku ČR zajistit udržitelnost investic vložených do budování nových výzkumných kapacit vybudovaných za podpory z Evropského fondu regionálního rozvoje v letech 2007-2013/2015, a to symetricky na celém území ČR.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/narodni-program-udrzitelnosti-i-1
 • 28.2.2013
  Vyhlášení výběrového řízení Fondu rozvoje sdružení CESNET, z.s.p.o. První výběrové řízení pro rok 2013 na rozvojové projekty v oblasti podpory výzkumné a vývojové činnosti sdružení v souladu se schválenou koncepcí sdružení.
  Více informací k vypsanému rozvojovým projektům, lze nalézt zde: http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx

Březen

 • 12.3.2013 do 14:30 hodin
  Druhé vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu ERC CZ v roce 2012 (LL – ERC CZ). Program podpory výzkumu, experimentálního vývoje a inovací je zaměřen na podporu vysoce perspektivních a kvalitních projektů hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech hodnocení mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (7. Rámcový program, aktivita „IDEAS“), ale z důvodů nedostatků finančních prostředků nebyly dosud podpořeny a zahájeny, a uchazeč se rozhodne je zrealizovat ve výzkumné organizaci na území ČR.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/erc-cz
 • 20.3.2013
  Výzva číslo 7.3 „Podpora pre-seed aktivit“ k předkládání projektů v rámci prioritní osy 3, oblasti podpory 3.1. Hlavním cílem výzvy 7.3 je podpořit komercializaci nadějných výsledků s vysokým aplikačním potenciálem, které vznikají zejména ve vysokých školách a veřejných výzkumných institucích. Výzva bude tematicky vycházet z výzvy 6.3 na podporu pre-seed aktivit a částečně i z výzvy 3.3 Centra transferu technologií. Podporované aktivity z výzvy 6.3 budou podpořeny i ve výzvě 7.3, přibude možnost finančně a organizačně podpořit i vyhledávání a přípravu komercializace výsledků výzkumu a vývoje nespecifikovaných při podání projektové žádosti. 
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyzva-7-3-na-podporu-pre-seed-aktivit-po-3-op-vavpi

Duben

 • 18.4.2013
  Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY na rok 2014. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2014. Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); National Research Foundation of Korea (NRF) a National Science Council of Taiwan (NSC).
  Více informací k projektům zde: Texty vyhlášení: spolupráce s DFG: http://www.gacr.cz/wp-content/uploads/2013/03/Vyhlaseni-souteze-BIL-DFG_2014.pdf

Květen

 • 15.5.2013
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Argentina MŠMT – Návrhy česko-argentinských výzkumných projektů na r. 2014 – 2015. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/27482_1_1/
 • 20.5.2013 do 16:30 hod.
  VYHLÁŠENÍ 2. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE. 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem „CENTRA KOMPETENCE“. Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu CENTRA KOMPETENCE.
  Více informací zde: http://tacr.cz/cs/obsah/novinka/vyhlaseni-2-verejne-souteze-programu-centra-kompetence
 • 28. 5. 2013
  Výzva k podávání návrhů společných česko-Rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu.
  Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-2
 • 30.5.2013
  Výzva k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů 2014-2015
   (MŠMT vyhlašuje výzkum k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015). V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic – „MOBILITY“ a v souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů česko-slovenských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015. Více informací zde:  

  http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-slovenskych-1

 • 31.5.2013
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Francie MŠMT – Návrhy česko-francouzských výzkumných projektů na r. 2014 – 2015. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/file/27483_1_1/
 • 31.5.2013
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu Nadace ČEZ Podpora regionů pro rok 2013. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí.
  Více informací naleznete zde: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html

Červen

Září

 • 16.9. 2013
  Výzva k podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory (11. vlna 2013). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje 11. vlnu pro podávání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.
  Více informací k vyhlášené soutěži zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/vyzva-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-institucionalni
 • 30.9.2013
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu Nadace ČEZ Podpora regionů pro rok 2013. Grantové řízení Podpora regionů je zaměřeno na podporu veřejně prospěšných projektů. Předkládané projekty se mohou týkat podpory dětí a mládeže, zdravotnictví, sociální péče, osob s handicapem, vědy, vzdělání, kultury, sportu či životního prostředí. 
  Více informací naleznete zde: http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni/podpora-regionu.html
 • 30.9. 2013 ve 13:00 hod.
  Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Výzva je zaměřena na další specifické vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje. Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost a podporu systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s VaV.
  Více informací k vyhlášené soutěži zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-vyzvy-k-predkladani-individualnich-projektu-19
 • 30.9. 2013 ve 24:00 hod.
  Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů z oblasti energetiky s dobou řešení 1. 3. 2014 – 29. 2. 2016.
   Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 
  Více informací k vyhlášené soutěži zde: http://www.msmt.cz/vyzkum/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych

Říjen

 • 11.10.2013 do 16 hod
  Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2014. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV) vyhlásilo v rámci Česko-polského fóra výběrové řízení na podporu česko-polských projektů nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů.
  Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách Česko-polského fóra na: http://www.mzv.cz/cesko-polske_forum/cz/podpora_projektu/vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_na_projekty_2.html

Listopad

 • 10.11.2013
  Visegrad University Studies Grant (VUSG)
  The Visegrad University Studies Grant (VUSG) is a grant pro­gram designed for uni­ver­si­ties with the aim to pro­mote and sup­port the devel­op­ment and launch­ing of out­stand­ing uni­ver­sity courses or degree pro­grams that deal with spe­cific phe­nom­ena explic­itly related to the Visegrad Group (V4) coun­tries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia).
  Více zde: http://visegradfund.org/grants/vusg/

Prosinec

 • 20.12.2013 do 16:30 hod.
  Čtvrtá veřejná soutěž, Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.Jedná se o čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA.
  Více informací k výzvě ze nalézt zde: http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa/alfa-ctvrta-soutez.html
Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー