Archiv 2015

Leden

 • 13.1..2015, 17:00
  HORIZONT 2020 Marie Sklodowska-Curie Actions.
   ITN se zaměřují na posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků, tj. zejména Ph.D. studentů. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů. Evropská komise si od těchto schémat slibuje, že napomohou zlepšit uplatnění mladých výzkumných pracovníků po ukončení Ph.D. studia na trhu práce, a to jak v průmyslovém, tak v akademickém sektoru. 
  Odkaz: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.html

  Kontakt:

   Mgr. Sylva Štefanišinová

  PI220, 597 329 163

   sylva.stefanisinova@vsb.cz

 • 15.1.2015
  ACQUEAU Open Call Spring session 2015. Otevřená výzva EUREKA – ACQUEAU k podání projektu na financování inovací a výzkumu a technologického rozvoje v oblasti vod
  Více informací zde: http://www.acqueau.eu/submit/
 • 16.1.2015
  První veřejná soutěž soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu bezpečnostního výzkumu české republiky v letech 2015 – 2020 (BV III/1 – VS). Hlavním cílem Programu je zvýšení bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním, přirozeným nebo průmyslovým pohromám, poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky a infrastruktury.
  Více informací k dané výzvě zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

Únor

Březen

 • 1.3.2015
  Small Grants
  With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g. a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all V4 coun­tries.
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/small_grants/
 • 5.3.2015
  3. výzva k podání projektů v rámci EUROSTARS 2 (podpora MSP provádějících také VaV). Program Eurostars se zaměřuje na podporu malých a středních podniků provádějících výzkumnou a vývojovou činnost spolufinancováním jejich nadnárodních či přeshraničních tržně orientovaných výzkumných projektů tím, že jim poskytne potřebný právní a organizační rámec.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/eurostars-7d-1
 • 10.3.2015
  Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II.
   Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II (LE) je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-1
 • 10.3.2015
  Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II
  . Umožnit účast českých vědeckých pracovišť ve výzkumných programech prováděných špičkovými nevládními organizacemi výzkumu a účast českých vědeckých osobností v řídících orgánech mezinárodních vědeckých organizací.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k

 • 10.3.2015
  Veřejná soutěž ve výzkumu vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUREKA CZ.
   Program EUREKA je zaměřen na podporu průmyslových firem, výzkumných ústavů a univerzit, které společně řeší evropské projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovačních produktů, procesů a služeb. Zařazení do programu EUREKA poskytuje účastníkům rychlý přístup ke znalostem a informacím bez ohledu na státní hranice.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-programu

 • 13.3.2015
  Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 k programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II.
   Předmětem veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 k programu KONTAKT II je rozhodnutí o udělení podpory z veřejných prostředků projektům mezinárodní dvoustranné spolupráce řešeným v oblastech základního a aplikovaného výzkumu se státy, které nejsou členy Evropské unie.
  Více informací zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves15-k-2

 • 15.3.2015
  Standard Grants
  With the excep­tion of cross-border projects, enti­ties from at least three Visegrad Group (V4) coun­tries (the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) must be involved (e.g., a V4 orga­nizer and at least two V4 part­ners). It is advised, how­ever, to include part­ners from all V4 coun­tries.
  Více informací zde: http://visegradfund.org/grants/standard_grants/
 • 31.3.2015
  Vyhlášení veřejné soutěže – JUNIORSKÉ PROJEKTY na rok 2016. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu juniorských projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016.
  Více informací zde: http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-2016/
 • 31.3.2015
  Vyhlášení veřejné soutěže – MEZINÁRODNÍ PROJEKTY na rok 2016. Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu mezinárodních projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2016. Soutěž na mezinárodní (bilaterální) projekty je vyhlášena ve spolupráci s Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG); National Research Foundation of Korea (NRF) a National Science Council of Taiwan (NSC).
  Více informací k projektům zde: http://www.gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-2016/ 

 Duben

 • 15.4.2015
  TG – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu GAMA.
  Více informací zde: http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=471

Květen

 • 10.5.2015
  Společná technologická iniciativa ECSEL – podpora výzkumných, vývojových a inovačních aktivit v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a inteligentních systémů.
  Více informací zde: http://www.ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php
 • 29.5.2015
  Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání
  . AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání, je program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce.
  Více informací na: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-rakouskych-6

Červen

 • 10.6.2015
  VÝZVA K PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ SPOLEČNÝCH ČESKO-POLSKÝCH VÝZKUMNÝCH PROJEKTŮ S DOBOU ŘEŠENÍ 2016-2017. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 
  Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-polskych-vyzkumnych-2
 • 10.6.2015
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu MOBILITY Argentina MŠMT – Návrhy česko-argentinských výzkumných projektů na podávání výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017. V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu se Základní dohodou o vědeckotechnické spolupráci.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-3
 • 30.6.2015
  Termín k podání návrhů projektů do vyhlášeného programu Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2016-2017.
   V rámci aktivity mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY a v souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky.
  Bližší informace k danému vyhlášenému programu naleznete zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-2

Červenec

Srpen

Září

 • 15.9.2015
  Rada Fondu rozvoje CESNET vyhlásila 30.6.2015 první kolo výběrového řízení pro rok 2015 na rozvojové projekty. Text vyhlášení, tematické okruhy a podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na stránkách Fondu rozvoje http://fondrozvoje.cesnet.cz/vyhlaseni.aspx
 • 15.9.2015
  Výzva k podávání návrhů česko-izraelských projektů v oblasti základního nebo průmyslového výzkumu s dobou řešení 2016 – 2018. Tato výzva navazuje na program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II schválený usnesením vlády č. 1022 ze dne 17. srpna 2009 na období let 2011 – 2017 zaměřený na podporu víceletých projektů základního a průmyslového výzkumu řešených formou bilaterální spolupráce s partnery mimo Evropskou unii a na společnou deklaraci místopředsedy vlády ČR pro vědu výzkum a inovace a Ministerstva pro vědu, technologie a vesmír Státu Izrael o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje.
  Více zde: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-cesko-izraelskych-projektu-v-oblastih-projektu-v-oblasti
 • 30.9.2015
  2. veřejná soutěž Programu podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Veřejná soutěž bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S‘-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan). 
  Více informací zde: http://tacr.cz/index.php/cz/novinky/580-vylaseni-2-verejne-souteze-programu-delta.html
 • 30.9.2015
  Aplikace – Výzva I. Žadatelem/i; příjemce/i podpory mohou být podnikatelské subjekty a organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014); žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí; v případě konsorcií vystupuje jako hlavní příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, další subjekty vystupují jako spolupříjemci, resp. účastníci projektu, kteří mají vlastní rozpočet a případně i odlišné míry podpory.
  Více zde: http://www.czechinvest.org/aplikace-vyzva-i

Říjen

Listopad

Prosinec

 • 16.12.2015
  Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu VI – Bezpečnostní
  výzkum České republiky 2015 – 2020. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 12. 2015, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2017. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.
  Více informací zde: http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx 
Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー