Archiv 2010

ROK 2010

Termíny soutěží

 

Průběžné granty:

 • Vyhlášení průběžné výzvy Individuálních projektů ostatních – Oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji. Celková alokace 1,5 mld korun.
  Projektové žádosti mohou být předkládány pouze v následujících termínech vždy do 13:00 hod. v den ukončení příjmu žádostí:
  1) 26. – 30. července 2010
  2) 27. září – 1. října 2010
  3) 25. – 29. dubna 2011
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vyhlaseni-prubezne-vyzvy-individualnich-projektu-ostatnich

Květen

Červen

 • 3. 6. 2010 Termín k podání návrhů projektů do veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu Výzkum v agrárním komplexu, VAK s počátkem řešení projektů v roce 2011. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.nazv.cz/cz/soutez-2010-vak-aktualn.aspx
 • 30. 6. 2010 Konec výzvy k podání projektu do Programu podpory Prosperita II. Cílem programu PROSPERITA II je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. Na tuto výzvu je alokováno 4000 mil. Kč. Bližší informace naleznete zde
  http://www.mpo-oppi.cz/prosperita/

 

Červenec

 • 16. 7. 2010 Termín k podání návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pro průmyslovou výrobu z prostředků státního rozpočtu České republiky v rámci programu MPO-TIP s počátkem řešení projektů v roce 2011. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.mpo.cz/dokument73229.html

Srpen

 • 31. 8. 2010 Termín k podání návrhů projektů do programu podpory Inovace – patent II. Cílem programu INOVACE II je zvýšení inovačního potenciálu podnikatelského sektoru prostřednictvím dotací na realizaci inovačních projektů podniků (zejména MSP) a na projekty veřejných výzkumných institucí, vysokých škol, fyzických osob a MSP směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví. Na tuto výzvu je alokováno 50 mil. Kč. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.mpo-oppi.cz/inovace-patent/

Září

 • 9. 9. 2010 do 14:00 hod  MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích o poskytnutí účelových prostředků na programové projekty výzkumu, vývoje a inovací naplňující cíle programů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji COST CZ (LD), EUPRO II (LE), EUREKA CZ (LF), INGO II (LG), KONTAKT II (LH). Začátek soutěžní lhůty – 1. července 2010 Uzávěrka příjímání návrhů – 9. září 2010 do 14:00 hod Vyhlášení výsledků – 14. ledna 2011
  http://www.msmt-vyzkum.cz/cz/2010-pms/
  http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/verejna-soutez-2011-vyhlasena
 • 9. 9. 2010 Termín k podání návrhů projektů na r. 2011 – 2012 VTS s USA na AMVIS.  Bližší informace a formuláře zde:

  http://www.amvis.cz/novinky.htm

 • 15. 9. 2010 Termín k podání návrhů projektů na r. 2011 – 2012 VTS s Tchaj-wanem – program PPP na ZO AVČR.  Bližší informace a formuláře zde
  http://zho.avcr.cz/
 • 15. 9. 2010 Termín k podání návrhů témat vědeckých konferencí ESF (ESF Research Conferences) s termínem konání v roce 2012. Výzva se týká následujících vědních oblastí:Interdisciplinary Environmental Sciences; Molecular Biology+; Mathematics; Physics/Biophysics and Environmental Sciences; Social Sciences and Humanities. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.esf.org/activities/esf-conferences/call-for-proposals.html
 • 30. 9. 2010 Konec výzvy k podání projektu do Programu podpory Spolupráce – Klastry II. Cílem programu SPOLUPRÁCE II je kontinuální vytváření příznivého podnikatelského prostředí, zlepšování podmínek pro podnikání a inovace a rozvoj konkurenční výhody díky zkvalitňování vazeb mezi výzkumem, VŠ a podnikatelskou sférou. Na tuto výzvu je alokováno 750 mil. Kč. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.mpo-oppi.cz/spoluprace-klastry/
 • FP7-ICT-2011-EU-Russia: výzva se týká informačních a komunikačních technologíí. Tato výzva je koordinována ze strany ruského Ministerstva pro vzdělání a vědu.  Finanční prostředky alokované na tuto výzvu představují  4 mil. euro. Výzva bude ukončena 14.9.2010 v 17,00 hod.  bruselského času.
 • Vyhlášení 8. výzvy programu EraSME

  8. výzva programu EraSME pro projekty mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji je otevřena do 30. září 2010. Projekty podporované v rámci výzvy musí být zaměřeny na spolupráci malých a středních podniků (MSP) s výzkumnými organizacemi či univerzitami za účelem zvýšení konkurenceschopnosti MSP. Podporovány jsou projekty dvou formátů – mezinárodní partnerství menšího rozsahu (minimum dva malé a střední podniky a účast výzkumné organizace) nebo větší konsorciální projekty (nejméně 4 MSP a dvě výzkumné organizace). Příjem žádostí je otevřen online na stránce http://www.era–sme.net pro projekty s účastníky z minimálně dvou následujících zemí: Rakousko, Česká republika, Belgie, Dánsko, Německo, Island, Norsko, Slovinsko, Madrid / Španělsko. Příjem žádostí bude uzavřen 30. září 2010. Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Účast českých malých a středních podniků je podmíněna podáním projektu do výzvy programu Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace. V rámci přijatého projektu v programu Potenciál je možné hradit způsobilé výdaje (tj. mzdy a cestovné odborných pracovníků VaV, externí výzkum) vázající se k účasti v projektu EraSME. Malé a střední podniky, které podávají projekt do III. výzvy programu Potenciál, mohou v souvislosti s projektem EraSME získat podporu až 500.000 EUR. Projekt EraSME je iniciativou Evropské unie, která spojuje výzkumné a inovační programy ze 17 evropských zemí/regionů a je financována z prostředků 7. rámcového programu EU jako součást programu ERA–NET. Projekty jsou financovány národními programy.

Říjen

 • 15. 10. 2010 Termín k podání návrhů projektů na r. 2011 – 2012 VTS s Rakouskem – program AKTION na Jednatelství AKTION.  Bližší informace a formuláře zde: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=283&
 • Vyhlášení II. veřejné soutěže je plánováno na 15. říjen 2010. Dne 1. 4. 2010 byla Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášena I. veřejná soutěž programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a státem Izrael v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji GESHER/MOST. Program je určen na podporu účasti českých podniků všech velikostí ve spolupráci s izraelským partnerem v projektech aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Účast veřejné výzkumné instituce je možná pouze ve spolupráci se soukromou firmou. Veřejná soutěž je koncipována jako tříletá s alokací v maximální výši 60 mil. Kč. Celý program paralelně financuje Česká republika spolu s Izraelem. Náklady českých účastníků projektu budou podporovány Českou republikou, náklady izraelských účastníků ze strany Izraele.

  Více informací naleznete zde: http://www.czechinvest.org/program-geshermost

 • MŠMT vyhlašuje druhé kolo výzev k předkládání žádostí o globální granty pro kraje
  Oprávněnými žadateli o finanční podporu v rámci globálních grantů jsou kraje ČR kromě hl. m. Prahy, které mohou své žádosti předkládat v období 11. 10. 2010 – 15. 10. 2010.MŠMT vyhlásilo tři výzvy k předkládání žádostí o globální granty v  rámci prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Nově vyhlášené výzvy zahrnují oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/msmt-vyhlasuje-druhe-kolo-vyzev-k-predkladani-zadosti-o

Listopad

Prosinec

 • 31. 12. 2010 Podávání žádostí do projektu Zelená energie skupiny ČEZ. Další příležitost jak požádat o příspěvek bude na podzim 2010, podrobnosti naleznete na této stránce. Bližší informace a formuláře zde
  http://www.zelenaenergie.cz/cs/uvod.html
 • FP7-2011-NMP-ICT-FoF: témata spadající do této výzvy se dotýkají oblastí informačních a komunikačních technologií, nanověd a nanotechnologií, materiálů a nových výrobních technologií. Rozpočet určený na tuto výzvu činí  160 mil. eur. Výzva bude ukončena 2.12.2010 v 17:00 hod. bruselského času.
  Podrobnější informace je možné získat ZDE: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7DetailsCallPage&call_id=339
 • FP7- 2011-ICT-GC: výzva se týká informačních a komunikačních technologií. Rozpočet této výzvy činí 30 mil. euro. Projekty do této výzvy je možné podávat do 2.12.2010, 17:00 hod. bruselského času.
 • FP7- ICT-2011-FET – F: tato výzva se zaměřuje na projekty z oblasti informačních a komunikačních technologií. Rozpočet na tuto výzu představuje částku 10 mil. euro. Výzva bude ukončena 2.12.2010 v 17,00 hod. bruselského času.
 • FP7-2011-ICT-FI: výzva je zaměřena na oblast informační a komunikační techniky a budoucnost internetu. Rozpočet této výzvy představuje částku 90 mil. euro.  Výzva bude ukončena 2.12.2010 v 17,00 hod.  bruselského času.
 • 20.12.2010 je podávání přihlášek na SGS (studentská grantová soutěž) pro rok 2011. Veškeré informace o SGS naleznete na webových stránkách:
  http://www.vsb.cz/sgs/
 • 17. prosince 2010 v 14:00 hodin Program česko-izraelské spolupráce GESHER/MOST – výzva 2011
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „poskytovatel“) a agentura pro podporu podnikání CzechInvest (dále jen „CzechInvest“) jako implementační agentura programu mezinárodní spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael GESHER/MOST (dále jen „program GESHER/MOST“) vyhlašují podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), a v návaznosti na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře, uzavřené 30. března 2009, veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích (dále jen „veřejná soutěž“) 2011 k podávání návrhů projektů výzkumu a vývoje (dále jen „VaV“) do programu GESHER/MOST.
  Více informací zde:
  http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/program-cesko-izraelske-spoluprace-gesher-most-vyzva-2011
 • 31. 12. 2010 Výzva číslo 1.4 – Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou výzkumem, PO 4, OP VaVpI
  Cílem této výzvy je pomocí dotací podpořit stabilizaci a rozvoj kvalitní infrastruktury vysokých škol s cílem zkvalitnění a navýšení kapacity terciárního vzdělávání a vytvoření podmínek pro zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity. Tento typ investic představuje nezbytný předpoklad pro nutný kvantitativní i kvalitativní nárůst v nabídce lidských zdrojů pro výzkum a vývoj a navazující inovace. Naplněním cíle se sleduje eliminace důsledků podfinancování vzdělávacích infrastruktur akumulovaných z minulosti, a zároveň umožnění selektivní podpory pro vysoké školy, resp. jejich součásti, které aktivně pracují na modernizaci svých studijních plánů a vzdělávacích metod, zohledňují v nich požadavky trhu práce i nejnovější poznatky VaV. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 10 mld. Kč.
  Více informací zde:
  http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/prijem-projektovy-zadosti-v-ramci-vyzvy-cislo-1-4-po-4-op
 • 20. 12. 2010 Interní termín k podání návrhů projektů na r. 2011 Žádost o příspěvek z prostředků Zelené energie na r. 2011 na ČEZ Prodej s.r.o. Bližší informace a formuláře zde:
  http://www.zelenaenergie.cz/cs/o-zelene-energii/jak-ziskat-prispevek.html

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー