Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky

Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky FEI VŠB-TU Ostrava pro rok 2020

Východiskem pro stanovení cílů kvality K440 pro rok 2020 jsou Cíle kvality FEI VŠB-TUO pro rok 2020 (FEI_LEG_20_002 verze: A účinný od 11. 4. 2020). Z tohoto dokumentu byly pro K440 vybrány následující cíle kvality pro rok 2020:

 

 1. Oblast studijní a pedagogická
 • Udržení a aktualizace akreditace studijních programů
  Měřitelné kritérium: Příprava akreditace Magisterského studia programů zajišťovaných na katedře 440.
 • Realizování internacionalizace studijních programů fakulty.
  Měřitelné kritérium: Uskutečnění alespoň dvou výjezdů studentů doktorského studia.

 

 1. Oblast vědy a výzkumu
 • Udržení objemu finančních prostředků pro VaV.
  Měřitelné kritérium: Získání alespoň jednoho nového dlouhodobého významného projektu VaV.
 • Navýšení počtu bodů v hodnocení výsledků VaV.
  Měřitelné kritérium: Publikace alespoň pěti článků v časopisech Q1/Q2.

 

 1. Oblast spolupráce s praxí
 • Udržení prostředků plynoucích ze spolupráce s praxí.
  Měřitelné kritérium: Získání nového smluvního výzkumu s průmyslovým partnerem alespoň v objemu 0,75 mil. Kč.
 • Zvýšení podílu praktické výuky s vazbou na aplikační sféru.
  Měřitelné kritérium: Realizace alespoň jednoho případu užití 5G sítě.

 

 1. Oblast personálního rozvoje akademických pracovníků
 • Zlepšení kvalifikační struktury akademických pracovníků katedry.
  Měřitelné kritérium: Zahájení alespoň jednoho habilitačního řízení.

 

prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Vedoucí katedry 440

V Ostravě, 13. dubna 2020

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー