Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky

Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky FEI VŠB-TU Ostrava pro rok 2015

Východiskem pro stanovení cílů kvality K440 pro rok 2014 je dokument Cíle kvality FEI VŠB-TUO pro rok 2015, FEI_LEG_15_001, který je účinný od 31.3.2014. Z tohoto dokumentu byly pro K440 vybrány následující cíle kvality pro rok 2015:

 • Oblast řízení
  Udržení platnosti certifikátu ISO 9001.
  Měřitelné kritérium: Úspěšné absolvování recertifikačního a interních auditů ISO 9001 na pracovišti.
 • Oblast studijní a pedagogická
  Udržení akreditace studijních programů a jejich aktualizace v návaznosti na požadavky trhu práce.
  Měřitelné kritérium: Zahájení přípravy akreditace Bc. studia pro st. obory TT a MOT.

  Internacionalizace realizace studijních programů.
  Měřitelné kritérium: V roce 2015 zajistit studijní pobyt na univerzitě mimo ČR pro 5 studentů.

  Zvyšování kvality studia.
  Měřitelné kritérium: Organizace přednášek domácích a zahraničních odborníků 5 přednášek.

 • Oblast vědy, výzkumu

  Zajistit studium doktorandů ze zahraničí na VŠB-TUO.
  Měřitelné kritérium: Získání tří nových doktorandů ze zahraničí.

  Zvýšit objem finančních prostředků pro VaV.
  Měřitelné kritérium: zvýšení prostředků v roce 2015 o 5{6c05fc2745af456c29e0727063978029337adda60a9ab298142c177880e9bb6c} ve srovnání s rokem 2014.

  Zajistit přednášky zahraničních odborníků v oblasti vědy a výzkumu na VŠB-TUO.
  Měřitelné kritérium: Minimálně 5 odborníků v roce 2015.

  Navýšit počet bodů v bodovém hodnocení VŠB-TUO dle Metodiky hodnocení výsledků VaV.
  Měřitelné kritérium: Navýšení o 10{6c05fc2745af456c29e0727063978029337adda60a9ab298142c177880e9bb6c} oproti roku 2014.

  Příprava na novou metodiku hodnocení vědy.
  Měřitelné kritérium: Navýšení počtu publikací v časopisech s impaktním faktorem.

 • Oblast spolupráce s praxí
  Měřitelné kritérium:
  Udržet podíl prostředků plynoucích do rozpočtu z aktivit spolupráce s praxí v roce 2015 na úrovni stavu v roce 2014.
 • Oblast personálního rozvoje akademických pracovníků
  Zlepšit kvalifikační a věkovou strukturu akademických pracovníků VŠB-TUO.
  Měřitelné kritérium: Využít rozvojového projektu na podporu habilitačních řízení a jmenovacích řízení alespoň pro jednoho pracovníka.

 

doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Vedoucí katedry 440

V Ostravě 1.4.2015