Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky

Cíle kvality Katedry telekomunikační techniky FEI VŠB-TU Ostrava pro rok 2018

Východiskem pro stanovení cílů kvality K440 pro rok 2018 je Plán realizace strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FEI na rok 2018 FEI_LEG_18_005 verze: A účinný od 13.3.2018. Z tohoto dokumentu byly pro K440 vybrány následující cíle kvality pro rok 2018:

 

 1. Zajišťování kvality
 • Inovace propagace studia směrem k uchazečům především ze SŠ.

Měřitelné kritérium: Zorganizování dvou akcí pro studenty středních škol mířených na propagaci studia.

 •  Zvyšování počtu studentů zapojených do vědecko-výzkumných projektů fakulty.

Měřitelné kritérium: Získání dvou nových výzkumných projektů, do kterých budou zapojení studenti.

 

 1. Diverzita a dostupnost
 • Rozvoj spolupráce s nižšími stupni vzdělávacího systému.

Měřitelné kritérium: Zajištění odborné praxe pro studenty alespoň dvou středních škol.

 

 1. Internacionalizace
 • Zachovaná mobilita zahraničních studentů a pracovníků směrem na FEI.

Měřitelné kritérium: Mobilita alespoň dvou zahraničních studentů a dvou zahraničních odborníků.

 

 1. Relevance
 • Koncepce personálního zajištění pracovníků fakulty.

Měřitelné kritérium: Přijetí dvou odborných asistentů.

 • Zavedený systém odborného a pedagogického růstu akademických pracovníků.

Měřitelné kritérium: Zahájení alespoň jednoho habilitačního řízení.

 

 1. Kvalitní a relevantní výzkum, vývoj a inovace
 • Příprava a realizace mezinárodních projektů VaV.

Měřitelné kritérium: Podání alespoň jednoho projektu do výzev H2020.

 

prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Vedoucí katedry 440

V Ostravě 19.3.2018

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー