Historie projektů

H2020 TETRAMAX (2017-2021)

TETRAMAX focuses on the domain of customized low energy computing (CLEC) for Cyber-physical systems and the Internet of Things within the framework of the European „Smart Anything Everywhere (SAE)“ initiative. TETRAMAX, a Digital Innovation Hub (DIH) in Customized Low-Energy Computing, aims to bring added value to the industry, helping them to gain competitive advantage through digitalization. Moreover, in the long term, TETRAMAX will be the trailblazer towards a reinforced, profitable, and sustainable ecosystem infrastructure, providing CLEC competence, services and a continuous innovation stream at European scale, yet with strong regional presence as preferred by SMEs.

Coordinator: RWTH Aachen, prof. Rainer Leuper
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: Katarina Pešatová
Period: 2017-2021
Informace k projektu: https://www.tetramax.eu/


ERASMUS DBBT (2015-2018)

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is implementation of the modern master study programme that enable education of the specialists in the field of Digital Broadcasting and Broadband Technology which study profile is in line with the needs of labour market and upcoming transfer from Analogue to Digital Broadcasting in regional partner countries. The graduated students would be capable to apply acquired knowledge in the business in order to speed up digitising of broadcast services. Graduated students will also be capable to implement and maintain modern and improve existing Broadcast and Broadband Communication Systems. The education of the experts would improve existing state in the area of digital technologies (particularly in digitising of Radio and TV and improving of multimedia broadband services) in West Balkan countries in accordance with the principles of EU best practice.

Coordinator: prof. Sinisal Ilic, UPKM, Serbia
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: ing. Michal Pivko
Period: 2015-2017
Informace k projektu: https://dbbt.pr.ac.rs/


Zařízení pro měření a zpracování biosignálů s využitím optovláknových senzorů

mpo-logo

Cílem projektu je vyvinout zařízení pro měření biosignálů využívající kombinaci optovláknových senzorů a systému pro pokročilé zpracování signálů. Uvažovaný systém bude přinášet výhody vycházející z podstaty principu činnosti optovláknových senzorů, které nabízejí velmi vysokou citlivost na měřené veličiny. Tato vlastnost umožní výslednému zařízení zařadit se do skupiny neinvazivních metod snímání s minimalizovanou zátěží pro pacienta. Výhoda velmi vysoké citlivosti snímače rovněž umožňuje zkonstruovat sondu snímající 2 a více veličin současně a snížit tak počet potřebných sond používaných u stávajících monitorovacích metod. Tímto bude zjednodušen způsob měření stejně tak jako zvýšen komfort vlastních pacientů díky výraznému snížení počtu nezbytných signálových a přívodních vodičů. Díky možnosti použít biotolerantní materiály pro konstrukci senzorů a díky snadné aplikaci (upevnění) senzorů na povrch těla či možnosti integrace do struktur netkaných materiálů, které lze integrovat do postelí či je může pacient obléknout, jsou optovláknové senzory předurčeny k využití v medicíně, ale také v celé řadě dalších oblastí, včetně služeb, dopravy, průmyslu, letectví atp. Integrální součástí řešení budou samotná optovláknová čidla resp. senzory s vícenásobnou funkčností, opto-elektronické zařízení umožňující záznam měření, tedy konverzi na elektrický signál, následnou digitalizaci a ukládání hodnot měřených veličin a softwarová aplikace umožňující pokročilou analýzu signálů, experimentální a klinické vyhodnocení dat a podporu klinického rozhodování se zaměřením na oblast neurologie a spánkové medicíny. Jednou z klíčových technologií budoucnosti je fotonika a fotonické aplikace, ke kterým patří optické a vláknově optické senzory. Pro zapouzdření senzorů a zajištění vysoké citlivosti v místě měření budou využity pokročilé materiály, polymery s novými užitnými vlastnostmi, umožňující přenos mechanické deformace lidského těla, nanomateriály a smart materiály.
Příjemce: CertiCon a.s.
Řešitel: Ing. Hynek Kružík
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.06.2017
Termín ukončení: 31.05.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV20581


BroadbandLIGHT: Širokopásmové dálkové řízení svítidel s podporou technologií Smart – TG01010137

tacr

Širokopásmové dálkové řízení svítidel, na rozdíl od tradičního úzkopásmového řízení, otvírá možnost začlenit osvětlení do konceptu Smart technologií (Smart City, IoT, Industry 4.0 a Car2Car/Infrastructure Communications). Všechny Smart technologie spojuje jeden klíčový aspekt a tím je zajištění datového konektivity v prostoru. Infrastrukturu veřejného osvětlení, která představuje pro technologický koncept BroadbandLIGHT páteřní strukturu, lze označit jako nehomogenní a vysoce komplikovaný systém jak z energetického hlediska, tak i z hlediska využitelnosti pro přenos dat. Všechny tyto aspekty mají vliv např. na využitelnost veřejného osvětlení v podobě distribuční sítě nabíjecích stanic pro elektromobily (jednofázové, třífázové), integrace kamerových systémů na sloupy, resp. do samotných lamp, veřejného osvětlení, přenos informací prostřednictvím optického záření ve viditelném spektru, free Wi-Fi pro obyvatelstvo a inteligentní lampy veřejného osvětlení na bázi matrix systému (převzato z automobilového průmyslu). Všechny tyto hlediska budou v rámci projektu ověřovány v reálném provozu.
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D., Ing. Jan Látal, Ph.D., ing. Martin Tomis, Ph.D.
Termín zahájení: 09/2014
Termín ukončení: 08/2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TG01010137


Vývoj pokročilých průmyslových senzorů a rozšíření portfolia IoT služeb

mpo-logo

Cílem projektu je vývoj senzorických systémů v oblasti IoT (Internet of Things) pro využití v uzavřených ekosystémech zákazníků, kteří preferují kompletní řešení ve své interní infrastruktuře bez nutnosti komunikovat s cloudovými řešeními třetích stran. Hlavním záměrem je realizace systémů mimo jiné pro bezdrátový odpočet vodoměrů, kontrolu nelegální těžby dřeva, vývoj senzorických čidel pro detekci požárů a senzorů v podobě parkovacích čidel. Tyto systémy budou sestávat ze senzorů a čidel, u nichž je třeba provést aplikovaný výzkum efektivního šíření signálu a hardwarového návrhu, kde lze za příklad uvést mimo jiné indukční odečet otáček, jenž by vedl k omezení chybovosti doposud používaných optických čidel. Tyto senzory doplní komplexní komunikační infrastruktura, jejíž koncepce bude reflektovat potřeby moderních komunikačních systémů a bude tak znamenat velký kvalitativní skok oproti doposud vyvinutým systémům, které bezpečnost buďto neřeší vůbec, nebo jen okrajově z důvodů obtížné implementace do protokolů pro sítě typu LPWAN (Low Power WAN).

Doba řešení: 20.3.2017 – 19.3.2020
Řešitel: prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Informace k projektu: https://www.fei.vsb.cz/cs/veda-a-vyzkum/projekty-granty/projekty-vyzkumu/?projectDetailId=42870


Rozvoj experimentální IoT sítě CESNET na platformě LoRa-WAN

Cílem předkládaného projektu je rozšířit experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT) na platformě LoRa-WAN. Tento projekt přímo navazuje na projekt č. 600/2017 s názvem „Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)“ podpořený v roce 2017 Fondem rozvoje CESNET. Experimentální síť bude propojovat tři univerzitní pracoviště (VŠB-TU v Ostravě, SU v Opavě a Karviné) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Hlavním cílem je zdokonalit v pilotním projektu vyvinutou přístupovou bránu s ohledem na spolehlivost v provozním režimu 24/7. Projekt umožní vybudovat testovací platformu a ověřit provozování experimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).

Hlavní řešitel: Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Doba řešení projektu: 28.5.2018 – 28.5.2019
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=622


Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

mvHlavní cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních optických vláknových senzorových síti a systémů pro zajištění bezpečnosti v kritických infrastrukturách státu a taktéž pro zvýšení ochrany soukromého majetku občanů. Hlavní cíle projektu lze shrnout dotěchto konkrétních bodů: a) identifikace a praktické testování nových možných aplikací optovláknových senzorických sítí a systémů v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur a majetku občanů b) nalezení nových nebo vhodná modifikace již existujících mechanismů buzení polohově diskrétních nebo plně distribuovaných senzorových sítí s jednoznačným cílem uplatnění v praxi c) vývoj programového vybavení (software) umožňujícího na základě užití principů umělé inteligence provést identifikace a oddělení událostí podle jejich charakteru a místa vzniku v senzorové síti, např. průchodu člověka perimetrickou zónou, vjezd automobilu do hlídané zóny apod. d) vývoj a vytvoření prototypového prostřední pro ukládání senzorových dat v centralizovaných systémech (cloudová centra) a metodické zajištění bezpečného přístupu k datům. Propojení senzorických dat z optických senzorů s nově vznikajícími platformami Internetu věcí (IoT) sbírající data od jiných senzorů. e) výzkum biometrické identifikace osob zajišťované pomocí distribuovaných optických senzorových sítí f) výzkum možnosti použití optovláknových senzorických sítí pro detekci chemických prvků v prostředí, primárně určené pro preventivní nebo proaktivní zajištění kritické bezpečnosti? např. únik plynu, unik hořlavých látek do prostředí apod. Tedy aplikací, kde může dojít k výrazným katastrofickým stavům potenciálně zasahujících značnou část populace.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2015
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20152020008


Inteligentní technické textilie pro zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur

mvHlavním cílem projektu je výzkum a vývoj funkčních průmyslových textilií s optickými senzorickými prvky pro snímání a měření fyzikálních veličin jako je teplota, tlak, mechanické deformace, chemické změny apod. Včasná detekce stavu a případných změn měřených veličin může zamezit nežádoucím situacím, jako jsou např. havárie v chemickém průmyslu, energetice nebo strategicky významných objektech. Systém tak nalézá významné uplatnění v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 30.06.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020067


Zabezpečená brána pro internet věcí (SIoT)

mvHlavním cílem projektu je posílit bezpečnost v neustále se rozšiřujících sítích Intenetu věcí (Internet of Things, IoT), které dnes obsahují často nezabezpečené a snadno napadnutelné prvky. Předkládaný projekt toho chce dosáhnout vytvořením přístupové brány pro tyto sítě, která bude umět komunikovat přes širokou škálu různých bezdrátových protokolů, zároveň zajistí detekci incidentů v připojených sítích a nabídne uživateli maximum informací, jak vyřešit detekovaný problém. Brána bude poskytovat jednoduché a jasně definované API pro vkládání vlastních detekčních modulů. Správce, bezpečnostní technik nebo i samotný uživatel tak budou moci nejen spustit sadu již připravených detekčních modulů, ale současně vložit do systému vlastní detekce v návaznosti na aktuální kybernetické hrozby nebo problémy. Otevřenost a modularita brány si klade za cíl vytvořit jednotnou platformu pro komunitu lidí, která se zabývá výzkumem bezpečností IoT. V rámci brány bude modelována komunikace jednotlivých uzlů sítě IoT a reportovány výchylky od normálního chování. Tento model chování bude zpřesňován na základě získání dodatečné informace z ostatních uzlů sítě IoT, což pomůže zpřesnit detekci bezpečnostních incidentů. Funkční vzorek brány bude postaven nad směrovačem se systémem OpenWRT s několika hardwarovými USB moduly pro podporu různých bezdrátových protokolů/sítí. Otevřený operační systém umožní snadnou přenositelnost funkce brány mezi různými směrovači, neboť OpenWRT je dnes dostupné pro velký počet domácích směrovačů. Výrobcům IoT tak projekt poskytne možnost konstruovat vlastní zabezpečenou bránu pomocí standardního komoditního směrovače a vlastního nebo standardního USB modulu.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.03.2020
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172020079


Analýza viditelnosti účastníků silničního provozu za účelem zvýšení jejich bezpečnosti za soumraku a v noci

mvHlavním cílem projektu je analýza viditelnosti účastníků silničního provozu na pozemních komunikacích ve vytipovaných kritických oblaste- ch extravilánů a intravilánů měst a obcí, které jsou osazeny veřejným osvětlením a stanovení zásad pro zlepšení jejich viditelnosti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Cílem této studie je rovněž analýza viditelnosti chodců při jejich pohybu po veřejných prostranstvích v nočních hodinách (na základě dostupných statistik) za účelem snížení kriminality. Na základě provedení software pro shlukování dopravních nehod dojde k vytipování kritických míst s vysokou intenzitou dopravních nehod v nočním prostředí, v závislosti na hustotě dopravy a ve vztahu k veřejnému osvětlení. Kritické oblasti budou analyzovány z hlediska jejich technického vybavení. Analýza bude zaměřená dominantně na zlepšení viditelnosti pomocí kvalitativních a kvantitativních parametrů osvětlovacích soustav veřejného osvětlení, včetně viditelnosti svislého a vodorovného značení na dopravních komunikacích. Výsledkem bude návrh opatření a řešení na základě zpracovaných dokumentů, které budou jednoznačně charakteri- zovat příčiny dopravních nehod v nočním prostředí. U dopravního značení na pozemních komunikacích zejména vhodnost jejich umístění. Bude vytvořena metodika pro tvorbu optimálních osvětlovacích soustav za účelem zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu a snížení krimina- lity vlivem optimalizace vidění v nočním prostředí. Na základě výše uvedených kroků předpokládáme vytvoření materiálů, které budou sloužit správcům a vlastníků komunikací, dopravně správním úřadům, včetně služby dopravní policie ČR pro stanovení postupů ke zvýšení bezpečnosti na komunikacích v nočních hodinách. Tyto materiály budou rovněž sloužit jako podklad k vytvoření legislativních opatření pro osvětlování kritických míst.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Ing. Stanislav Hejduk
Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Ing. Jan Látal, Ph.D.
Ing. Jan Vitásek, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2017
Termín ukončení: 31.12.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VI20172019071 


SIDAS – Systém inteligentní detekce a signalizace kolizních stavů pro zvýšení traťové bezpečnosti

mpo-logoCílem projektu je zlepšit bezpečnost provozu na železničních tratích a to především ve smyslu zabezpečení železničních přejezdů. V poslední době jsme svědky vzrůstající neukázněnosti účastníků silničního provozu zvláště při přejíždění a přecházení nechráněných, ale v mnoha případech i chráněných křížení železnice a silnice. Přestože jsou v těchto místech instalována jasně viditelná dopravní značení, a to včetně světelné signalizace a závor, dochází ke škodě na majetku a ke ztrátě lidských životů. Tento projekt vyvine prevenční detekční systém, který s velkou mírou jistoty dokáže určit, zda situace na konkrétním přejezdu hrozí kolizí. Budou kombinovány různé metody senzoriky a počítačového vidění, které dokáží eliminovat vliv rušivých vlivů (déšť, mlha, tma, sníh) na schopnost rozpoznat objekty na přejezdu a pohyb vlaků v okolí. Je zřejmé, že situaci (člověk v kolejišti, závory dole, vlak se blíží) není možné detekovat jen jediným senzorem. Hodláme zkombinovat pohled z několika kamer s infračerveným nočním viděním instalovaných v prostoru přejezdu, interferenčního měření přítomnosti člověka nebo dopravního prostředku v kolejišti a bezkontaktní interferometrické měření pohybu vlaků na trati. Jako doplňkový způsob detekce bude použit lidar, pokud to situace bude vyžadovat. Interferometrická detekce přítomnosti objektů, pohybu, rychlosti a typu vlaku, využívá měřitelných změn v přenosu světelného paprsku optickým vláknem. Detektor může být umístěn v zemi až 5 metrů od kolejového svršku a nemusí být s ním fyzicky propojen. Jednotlivé indicie o možné kolizi budou vyhodnoceny pomocí expertního systému a v případě, že hrozba kolize bude reálná, bude vyvolán poplach a zároveň odeslán automatický signál k zastavení vlaku. Zásadní inovace v projektu je využití optického interferometru v kombinaci s počítačovým viděním a expertním systémem. Systém bude schopen autonomně hlídat desítky a stovky přejezdů, pokud budou tyto vybaveny potřebnou senzorikou.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.10.2016
Termín ukončení: 30.09.2019
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=FV10396


Smluvní výzkum se společností Huawei 2014-2020 v oblasti Informačních a komunikačních technologií

huawei-logo

Spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií a marketingu se společností Huawei Technologies. Společnost Huawei Technologies poskytne na výzkumné aktivity VŠB-Technické univerzitě v Ostravě částku 250 000 USD na období 5 let.

 

 

 


ERASMUS DIMTV (2017-2020)

The project is supported by European Comission within ERASMUS programme in the specific call „Capacity Building in the Field of Higher Education“ and the project goal is Development and Implementation of Multimedia and Digital TV curricula (DIMTV) in Albania. Currently, the electronic media institutions in Albania have an evident lack of specialists in the field of Multimedia and Digital TV (MDTV). In the last years, the switch from analogue to digital broadcasting has been a challenge for Western Balkan countries. Despite the intensive efforts to make this switching, the full transition to digital TV transmissions has not been finalized yet. Even though huge investments have been done in media technology, the quality of broadcasting is not in the required level. The professional support from the EU partner countries with their high expertise and knowledge in the MDTV field will be a valuable treasure for the universities/enterprises in Albania. The rolle of VSB-TUO is as an advanced EU partner sharing its expertise together with next universitites from EU such as University of Tartu or University of Ljubljana.

Coordinator: Dr. Albana Ndreu Halili, Aleksander Moisiu University, Albania
Coordinator in VSB-TU Ostrava: prof. Miroslav Vozňák, Administrator in VSB-TU Ostrava: ing. Michal Pivko
Period: 2017-2020
Informace k projektu: https://www.linkedin.com/company/dimtv-albania/

Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace

tacrProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku. Zde existuje několik klíčových přístupů k řešení. Využití výkonových LED pro osvětlovací účely je nosným trendem nejen pro automobilový průmysl, ale také pro osvětlení vnitřních objektů, osvětlení exteriérů. Množství nejrůznějších aplikací, které jsou obsahem sympozií LED Lightning (cca 3-4 ročně) to jen potvrzuje. Zcela novým směrem, který je obsahem projektu, je využití výkonových LED současně pro osvětlování a komunikaci mezi koncovými zařízeními, kterými mohou být jak vozidla, tak LED světla s integrovanou komunikací. Jsou zde dva klíčové přístupy, které patří do oblasti high-tech a budou řešeny v projektu – integrace komunikačních a osvětlovacích funkcí výkonových LED do jedné jako jeden přístup, druhým je vyčlenění úzkého spektra osvětlovací výkonové LED a její náhrada komunikační LED ve stejné spektrální oblasti. Další novou oblastí je integrace power-line systémů a výkonových LED.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.07.2014
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04021263 


Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ

tacr

Současné společenské východisko je, že opatření a politiky ve veřejné správě by měly vést nejen v ČR, ale i v celé EU k novému hospodářskému růstu. Úspěšně čelit inovativním výzvám spočívajících v tzv. inteligentní a udržitelné ekonomice, která podporuje sociální začleňování, znamená využít i nová inteligentní řešení pro rozhodování. Nová technologie zmenší ve vybraných aplikačních případech deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti, anebo nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.

Na dosažení těchto cílů se podílí výzkumné oragnizace FIT VŠE v Praze (příjemce, hlavní řešitel) a FEI VŠB-TUO (další příjemce), zahájení řešení 1.1.2016, za FEI výzkumné práce koordinuje doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., identifikátor projektu TD03000452.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2016
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=TD03000452


Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace

tacrPředmět řešení projektu je novátorský přístup ke každodenní bezpečnosti mobilních zařízení a jejich komunikaci. Výraz „novátorský“ znamená, že budou použity nekonvenční algoritmy k modernímu způsobu šifrování a bezpečnému přenosu dat mezi mobilními zařízeními ruzných typů a operačních systémů. Na dosažení těchto cílů se budou podílet výzkumné instituce z ČR (VŠB-TU Ostrava) a Vietnamu (TDT univerzita), tak soukromé společnosti ČR (Satturn s.r.o., CodeCreator s.r.o.) a Vietnamu (CMC InfoSec).
Hlavním příjemcem dotace je VŠB-TU Ostrava, celkový rozpočet včetně zahraničních partnerů a dalších uchazečů z ČR činí 50 mil. Kč pro období 2015-2017.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (Katedra informatiky)
Zástupce hl. řešitele: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky)
Ze strany Katedry Telekomunikační techniky se na řešení podílí deset zaměstanců a doktorandů.

Termín zahájení: 01.01.2015
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TF01000091


Využití mobilních sítí ke stanovení podílu cestujících veřejnou hromadnou a individuální automobilovou dopravou

tacr

Stupeň technického vývoje v oblasti informačních zdrojů, jejich digitalizace, vizualizace a analytické vytěžení, umožňuje doplnit podklady pro rozhodování při efektivním plánování a krizovém řízení o data výskytu obyvatel v území a jejich klasifikaci. Univerzalita a vysoký stupeň penetrace mobilních terminálů nabízí jedinečný informační zdroj o chování jak terminálů, tak i jejich uživatelů v čase a prostoru. Každá událost v mobilní síti, ať již vyvolána uživatelem mobilního terminálu či vynucená sítí, je zaznamenána a uchována. Cílem projektu je z těchto dat získat informace, které budou použity ke stanovení podílu počtu cestujících prostřednictvím veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy, aniž by byla kompromitována anonymita uživatelů.

Na dosažení těchto cílů se podílí výzkumné organizace FEI VŠB-TU Ostrava (příjemce dotace) a ČD-IS, a.s. (partner příjemce), zahájení řešení 1.7.2016, hl. řešitel: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., identifikátor projektu TD03000443


Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody – projekt TAČR TA03020439

tacrProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj prostředků pro zvýšení bezpečnosti provozu kritických infrastruktur, kterými jsou silové kabely v průmyslových provozech, rozsáhlejších kancelářských objektech, teplárnách a elektrárnách. Dalšími monitorovanými kritickými infrastrukturami jsou energovody, plynovody a další. Monitorování rozložení teploty podél silových vodičů je zásadním příspěvkem zvýšení bezpečnosti provozu této kritické infastruktury, kdy výsledkem řešení bude silový kabel opatřený monitorovacím optickým vláknem pro určování teplotních změn uvnitř kabelu spolu se specifikací polohy vzniklé teplotní změny.
Dalším prostředkem je monitorování velikosti a polohy změn přenosových vlastností optických tras a výzkum stárnutí plášťů silových a optických kabelů vlivem radiační zátěže. To přispívá jednak ke zvýšení bezpečnosti provozu, jednak k dosažení úspor při přenosu elektrické energie díky možnosti řízení optimálních pracovních podmínek vlivem vzniklých ohmických ztrát.
Monitorování provozních podmínek produktovodů pomocí Raman DTS systému umožňuje určit místa poruch daná netěsnostmi a anomáliemi provozu produktovodů, což vede ke zvýšení účinnosti přenosu.
Další část projektu je zaměřena na stárnutí prvků vláknově optických sítí, kdy vlivem přenosu velkých optických výkonů dochází k jejich urychlenému stárnutí. Tento efekt nabývá na významu v poslední době, je velmi málo prozkoumán a má na vláknově optickou infrastrukturu čím dále silnější vliv a v následném období bude jei další rozvoj limitovat. Proto znalost mechanismů stárnutí a nalezení modelu dovolujícího předpovídat časový vývoj přenosových parametrů bude mít značný ekonomický význam. Bude rozhodovat o dosažitelné životnosti vláknově optických systémů.
Kritické infrastruktury mají zásadní vliv při řešení následků živelných událostí, proto jejich ochrana a znalost chování má vliv na ekonomiku jejich provozu. Projekt je charakterizován přenosem high-tech do monitorování a řešení efektivity provozu kritických infastruktur. Projekt vychází z dlouholeté spolupráce mezi všemi pracovišti (VŠB TU Ostrava, Kabex a.s., Sitel a.s., T-Systems a.s., SQS Vláknová optika a.s.) při aplikovaném výzkumu a vývoji různých typů optické-komunikačních a fotonických prvků při využití jedinečných a unikátních zařízení, které partneři vlastní spolu se silným výzkumným personálním zázemím univerzitního pracoviště v této oblasti, které čítá 5 odborných pracovníků a 12 doktorandů.

Koordinátor projektu: SQS Vláknová optika, a.s.
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 1.3.2013
Termín ukončení: 31.12.2016


INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment)

indect

INDECT byl  výzkumný projekt 7. Rámcového programu Evropské unie (Seventh Framework Programme FP7) a byl financován v rámci tématu Bezpečnost. Projekt INDECT se zaměřuje na vývoj nástrojů k zvýšení bezpečnosti občanů,  ochranu důvěrnosti zaznamenaných a uložených informací, na detekci hrozeb v reálných prostředích (např. pomocí inteligentních kamer) a detekci hrozeb ve virtuálních prostředích (počítačové sítě, Internet).


Koordinátor projektu: 
AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland)
Doba řešení projektu: 1.1.2009 – 31.12.2013
Oficiální stránky projektu: www.indect-project.eu external link   

Katedra telekomunikační techniky byla partnerem a spoluřešitelem tohoto projektu, tým pod vedením doc. Zdrálka se podílel na vývoji a testování nástrojů v rámci Work Package 4, 5, 6 a 8. 


Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H

Hlavní cíle projektu vychází z komplexních analýz a zabezpečuje pilotní realizaci vysílací, kompresní, komunikační a přijímací infrastrukturu komponentů mobilní televize v systému DVB-H. Součástí řešení je i návrh programového zabezpečení, včetně tvorby regionálního digitálního obsahu, při celkovém zhodnocení efektivity zavádění mobilní TV na bázi DVB-H.

více naleznete zde


IT Cluster – Zpřesněná lokalizace volání z mobilních telefonů

ITClusterLokalizace volání z mobilních telefonů je dnes s úspěchem využívána pro podporu příjmu tísňového volání v integrovaném záchranném systému. Jde o okamžité zjištění přibližné polohy volajícího prostředky sítě mobilního operátora. Je nutné zdůraznit, že nejde o lokalizaci pomocí satelitní navigace GPS nebo Galileo, ale o odhad místa výskytu volajícího telefonu na základě příslušnosti k BTS a místních charakteristik sítě. Tímto způsobem je možné volajícího lokalizovat i uvnitř objektů, kde není použitelná satelitní navigace. Cílem projektu je zpřesnění lokalizace volání z mobilních telefonů spojením stávajícího know-how účastníků projektu v oblasti mobilních technologií, emergenčních systémů a metod matematické informatiky, které povede ke vzniku nové společné znalosti využitelné dále členy klastru v jejich primárním businessu.

Katedra telekomunikační techniky byla spoluřešitelem tohoto projektu.


Interní grantová agentura FEI

Specifický vysokoškolský výzkum (Studentská grantová soutěž)

Kvalita digitálního televizního vysílání DVB-T na území města Ostravy

Dvouletý projekt vznikl ve spolupráci Katedry telekomunikační techniky, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s magistrátem města Ostravy. Teoretická část projektu obsahuje zpřesněné softwarové simulace pokrytí území města Ostravy signálem digitálního televizního vysílání. Praktická část mohla být díky úpravám vysílačů ČRA a.s. realizována až od 1.11.2009. Dosažené výsledky shrnuje závěrečná zpráva. Poslední částí studie tvoří část určenou především pro laickou veřejnost.


Grantová agentura České republiky
 • Optické mikrobuňkové bezvláknové přístupové sítě
  Projekt se zabýval řešením vybraných aspektů bezvláknových optických komunikačních sítí. Byly řešeny problémy modelování rozložení světla v prostoru, vliv překážek na rozložení světla, vliv drsnosti povrchů na rozložení světla v difúzních optických sítích,byly vyvinuty segmentové vysílače a přijímače a byl zkoumán jejich vliv na distribuci světla v prostoru, byly řešeny otázky vyrovnávání zpoždění signálu při jeho distribuci k jednotlivým vysílačům, byl řešen vliv dynamické odrazivosti na šumové chování přenášených signálů, byly provedeny přípravy pro realizaci mobilních stanic pro simulaci a ověřování optických komunikací mezi pohybujícími se objekty.

odpovědný řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek,CSc; registrační číslo projektu: GA 102/06/1202, doba řešení 1.1.2006-31.12.2008, celková výše podpory z GAČR: 1964 tisíc Kč

 • Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory
  Základním cílem projektu byl teoretický návrh a experimentální ověření principu nových, řešitelským kolektivem navrhovanýchvláknově optických struktur, vhodných pro přenos na telekomunikační vlnové délce 1310 nm, resp. 1550 nm a zároveň schopných kontinuální distribuované detekce teploty na vlnové délce 850 nm (tj. vlnové délce dalších dostupných zdrojů), jejichž vlastnosti (nízký útlum a disperze) budou umožňovat začlenění do existujících datových sítí (LAN, MAN) společně se standardními vlákny.Pro dosažení tohoto základního cíle byly teoreticky a experimentálně studovány kvazijednomódové vláknové struktury. Pozornost byla soustředěna na dílčí cíle:

  • Teoretické studium vlastností kvazijednomódových vláken; návrh, ověření a optimalizace (z hlediska teplotní citlivosti a přenosových charakteristik) vhodných profilů indexů lomu, stanovení maximální délky optického vlákna pro dosažení ustálené vidové distribuce.
  • Materiálové složení vláken a vyřešení problémů jejich experimentální přípravy spojených se specifickými požadavky na navrhované struktury.
  • Vypracování a ověření charakterizačních metod pro vyhodnocování vnějších vlivů na vlákna, zejména teploty působících změny v blízkém poli.
  • Výsledkem práce bude soubor experimentálně ověřených teoretických poznatků o nových vláknových strukturách schopných současně datového přenosu a distribuované detekce, implementovatelných do existujících sítí.

odpovědný řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek,CSc; registrační číslo projektu: GA 102/07/1399; doba řešení 1.1.2007-31.12.2009, celková výše podpory z GAČR: 3 300 tisíc Kč  

 • projekt GAČR GA102/09/0550 – Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 
  Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou: základním výzkumem vlastností nových typů optických zdrojů a jejich optickými svazky použitelnými pro optickou bezkabelovou komunikaci. Je zaměřen jak na problematiku vnějších, tak na problematiku vnitřních optických sítí. Zkoumány jsou jak nekoherentní zdroje (zejména výkonové LED), tak koherentní zdroje. U všech těchto zdrojů je studován vliv prostředí na polarizaci a koherenci optických vln a hledán je optimální profil svazku vzhledem k plošné distribuci optické intenzity. Projekt se zabývá nejen teoretickými aspekty (modelováním optických svazků a atmosféry), ale také problémy měření a metodiky měření s ohledem na optickou mobilní komunikaci. Projekt řeší možnosti implementace prvků vláknové optiky (EDFA, WDM a ADM) do technologie bezkabelových spojů a přístupů této technologie ke komunikačním sítím.
 • projekt GAP108/11/1057 – Příprava, struktura a vlastnosti nanokompozitů vodivý polymer/fylosilikát 
  Projekt je zaměřen na vývoj fotofunkčních a elektrofunkčních materiálů typu vodivý polymer – vrstevnatý silikát. Vytváření nanostruktur s vodivými polymery interkalovanými, ve struktuře resp. povrchově ukotvenými na krystalické matrici vrstevnatých silikátů je velkou výzvou pro design nových materiálů pro inteligentní aplikace v elektro-aktívních a fotoaktivních funkčních jednotkách (elektrochemické senzory, optické spínače, pevné elektrolyty…atd). Protože elektrické i optické vlastnosti vodivých polymerů silně závisí na okolním prostředí (elektrické pole, pH prostředí…), nabízí se možnost tyto vlastnosti ladit požadovaným způsobem pomocí krystalového pole v mezivrstevním prostoru fylosilikátů. Interkalace v mezivrstevním prostoru nabízí další výhodu, a sice strukturní uspořádání polymerních řetězců, které je obtížně dosažitelné v čistě polymerním materiálu. Projekt bude zahrnovat komplexní výzkum od modelování a syntézy nanokompozitů, přes jejich charakterizaci pomocí analytických i difrakčních metod a AFM, SEM mikroskopie až po testování elektrických a optických vlastností.Odpovědný řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Rozvojový projekt MŠMT
 • Zavedeni studijního programu Informační a komunikační technologie, zahájení řešení 1.1.2007, ukončení řešení 31.12.2007.
 • Motivace studentů bakalářského studia a její vliv na úspěšnost studia, zahájení řešení: 1.1.2008, ukončení řešení 31.12.2008
 • Optoelektronika a optické komunikace v moderních komunikacích, zahájení řešení: 1.1.2008, ukončení řešení 31.12.2008

Fond rozvoje vysokých škol

V oblasti projektů FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) je na katedře každoročně řešeno několik projektů zaměřených na inovaci a rozvoj laboratoří, inovaci studijních předmětů a tvůrčí práci studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Mezi projekty FRVŠ řešené na katedře patří:

 • Martin Mikulec FRVŠ 2013/1467 Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy 
 • Michalek Libor FRVŠ 2012/319 Rádiové sítě – rozvoj a inovace předmětu
 • Dvorský Marek FRVŠ 2012/643 Inovace laboratorních cvičení předmětu Radiokomunikační technika
 • Petříková Iva FRVŠ 2012/1797 Inovace pracovišť pro měření parametrů metalických vedení
 • Machník Petr FRVŠ 2012/1662 Implementace multimediálních služeb Triple Play do výuky
 • Šebesta Roman FRVŠ 2012/1079 Rozvojové směry v telekomunikacích – přístrojové vybavení nových úloh pro laboratoře posluchačů
 • Řezáč Filip FRVŠ 2012/1985 Inovace laboratorních cvičení v oblasti hardwarových firewallů v předmětu Bezpečnost v komunikacích
 • Rozhon Jan FRVŠ 2012/1974 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti paralelizace výpočtů do předmětu Bezpečnost v komunikacích
 • Vitásek Jan FRVŠ 2012/1987 Nové laboratorní úlohy pro předmět Optické atmosférické komunikace
 • Michalek Libor FRVŠ 2011/122 Inovace předmětu Přenosové soustavy
 • Dvorský Marek FRVŠ 2011/125 Rozvoj nového předmětu Radiokomunikační technika
 • Petříková Iva FRVŠ 2011/135 Inovace výuky předmětu Logické obvody
 • Kapičák Lukáš FRVŠ 2011/947 Modernizace cvičení předmětu Komunikační sítě
 • Machník Petr FRVŠ 2011/996 Inovace praktických cvičení předmětu Širokopásmové sítě
 • Látal Jan FRVŠ 2011/1270 Vytvoření souboru laboratorních úloh pro předměty Telekomunikační sítě a Optoelektronika III
 • Tesař Zdeněk FRVŠ 2011/1272 Modernizace výukových metod laboratorní výuky elektroniky
 • Mer Přemysl FRVŠ 2011/1316 Rozvoj praktické výuky předmětu Přístupové sítě
 • Šebesta Roman FRVŠ 2011/1428 Inovace předmětu Rádiové sítě
 • Tomala Karel FRVŠ 2011/1485  Modernizace laboratorních cvičení v oblasti informačních systémů nové generace v předmětu Spojovací soustavy
 • Vychodil Jiří FRVŠ2011/1672 Inovace laboratorních cvičení předmětu Voice over Internet Protocol v oblasti použití pobočkových ústředen a zabezpečené komunikace
 • Vozňák Miroslav FRVŠ 2011/1790 Inovace předmětu Úvod do komunikačních technologií
 • F1 214/2010 Inovace předmětu Přenos dat o nové bezdrátové a optické technologie; zodpovědný řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • F1 1299/2010 Inovace předmětu Rádiové sítě; zodpovědný řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
 • F1 1654/2010 Inovace předmětu Telekomunikační sítě; zodpovědný řešitel: Ing. Petr Machník, Ph.D.
 • F1 1781/2010 Vláknově optické senzory; zodpovědný řešitel Ing. Petr Šiška, Ph.D.
 • F1 2284/2010 Rozšíření výuky předmětu Elektronické obvody I; zodpovědný řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • F1 2436/2010 Rozvoj praktické výuky předmětu Telekomunikační sítě; zodpovědný řešitel Ing. Přemysl Mer
 • F1 2440/2010 Zavedení hodnocení kvality řeči do praktické výuky; zodpovědný řešitel doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • Multimediální podpora výuky v předmětu Rádiové buňkové sítě; pojekt FRVŠ: 1487/2009/F1/d; řešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Měření přijímačů pro optické komunikace; projekt FRVŠ 1795/2009/F1/a; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Podpora předmětu Přenos dat; projekt FRVŠ:1667/2009/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • Inovace laboratorní výuky předmětů Základy elektroniky a Úvod do komunikačních technologií; projekt FRVŠ:1746/2009/F1/a; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Rozvoj předmětu Přístupové sítě; projekt FRVŠ:1867/2009/F1/a; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Přenosová média; projekt FRVŠ:178/2008/F1/a; řešitel Ing. Iva Petříková
 • Praktická výuka předmětu Elektronické obvody II; projekt FRVŠ:521/2008/F1/a; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Inovace předmětu Práce v počítačových sítích; projekt FRVŠ:347/2008/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • Inovace předmětu Rádiové sítě; projekt FRVŠ:1436/2008/F1/a; řešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Inovace laboratorní výuky v předmětech Optoelektronika I,II,III; projekt FRVŠ:567/2008/F1/a; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě; projekt FRVŠ:763/2008/F1/a; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Tvorba nového technického studijního předmětu Úvod do komunikačních technologií, stávajících studijních programů; projekt FRVŠ:1636/2008/F1/b; řešitel PaedDr. Eduard Lyko, Ph.D.
 • Měření útlumů optických vláken; projekt FRVŠ:1276/2008/G1; řešitel: Ing. František Hanáček
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Logické obvody; projekt FRVŠ:10/2007/F1/a; řešitel Ing. Iva Petříková
 • Inovace předmětu Přenos dat; projekt FRVŠ:1218/2007/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud, spoluřešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Inovace předmětu Základy elektroniky; projekt FRVŠ: 12/2007/F1/a; řešitel Ing. Pavel Langhammer, Ph. D.
 • Inovace předmětu Mikropočítačová technika; projekt FRVŠ: 668/2007/F1/a; řešitel Ing. Radek Novák, Ph.D., spoluřešitel Ing. Michal Jahelka, Ph.D.
 • Laboratorní výuka optoelektroniky a optických komunikací; projekt FRVŠ: 567/2007; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Měření vlastností zdrojů světla pro optoelektroniku a optické komunikace; projekt FRVŠ: 895/2007; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Rozšíření předmětu Přístupové sítě; projekt FRVŠ: 1198/2007; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Zavedení výuky předmětu Elektronické obvody I; projekt FRVŠ: 11/2007/F1/b; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Simulace návrhu a chování módových polí optických vláken pro telekomunikace; projekt FRVŠ: 602/2007/G1; řešitel Ing. Petr Šiška, spoluřešitel Ing. Leoš Maršálek
 • Demonstrační pracoviště využívající nové digitální vysílací technologie; projekt FRVŠ: 459/2007/G1; řešitel Ing. Marek Dvorský 

 

Evropský sociální fond
 • Projekt registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006 s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech, zahájení realizace 25.10.2005, ukončení realizace 24.10.2007.
 • Projekt registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2./0311 s názvem Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie, zahájení realizace 20.12.2006, ukončení realizace 30.6.2008
 • Projekt registrační číslo CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 s názvem E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů, zahájení realizace 27. 6. 2006,  ukončení realizace 26.6.2008
 • Projekt registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0351 s názvem ICT a elektrotechnika pro praxi
  Projekt se zabývá dosažením úzké spolupráce s praxí při vzdělávání studentů, pedagogů a dalších pracovníků. V současné době se jeví jako zcela nedostatečná úroveň praktických znalostí a dovedností posluchačů, kdy chybí užší návaznost na potřeby trhu práce. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci zlepšit je vybudování nového pilotního pracoviště, jehož hlavním úkolem bude přenášet poznatky z praxe do vysokoškolské výuky a naopak v oblastech telekomunikační techniky, silno- a slaboproudých zařízení. Vzniklé pracoviště sdružující vysokoškolské pedagogy příslušných kateder, doktorandy bude za pomocí významných odborníků z praxe jako konzultantů, popř. přímých tvůrců připravovat studijní materiály pro praktickou výuku v podobě kurzů různé doby trvání od 1-2 denních po semestrální a tuto výuku testovat jak na vysokoškolských studentech, tak pracovnících z výzkumu, vývoje a technického rozvoje z praxe. Výsledkem bude vzájemné propojení praxe a vysokoškolského vzdělávání reagující na potřeby praxe a trhu práce použitelné v následujícím období pro další celoživotní vzdělávání a pro vznik nových studijních oborů (projektování, technický management, apod.). Dalším z výsledků bude vytvoření podmínek pro řízené stáže studentů a pedagogů v praxi pro zvýšení jejich schopností a dovedností a lepšímu porozumění problémům a potřebám praxe.
  Termín zahájení: 03.06.2009
  Termín ukončení: 31.05.2012
  Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. a doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
 • Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci – CZ.1.07/2.3.00/20.0217
  Katedra telekomunikační techniky je jedním z předních pracovišť v ČR v oblasti komunikačních technologií. V oborech telekomunikací, mobilních a rádiových komunikací a především v oboru optoelektroniky a optických komunikací tým již dosáhl výlučného postavení v rámci akademických pracovišť v ČR a SR a chce tuto excelenci dále rozšiřovat a posilovat. Vědecko-výzkumný tým vychází při řešení ze stávajících zahraničních kontaktů a spoluprací, které již probíhají (7.R.P. INDECT, GN3-CESNET, účasti na mezinárodních konferencích, výuka v angličtině). Tým si je vědom významu a důležitosti těchto kontaktů a spoluprací a proto již nyní připravuje rozšíření těchto aktivit, na kterých se intenzívně pracuje (EUREKA, Australsko-Česká spolupráce v automobilovém průmyslu, 8.R.P. Pro Automotive). Předkládaný projekt má za cíl podpořit jak připravované aktivity v současnosti, tak nalézt další formy a rozšíření těchto spoluprací a umožnit dosažení vyšší excelence týmu v co nejširší oblasti jeho činnosti.Termín zahájení: 01.04.2013
  Termín ukončení: 31.05.2015
  Řešitel za VŠB-TUO: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
  Manažer projektu: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
  Informace k projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=EE2.3.20.0217
 • Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT
  Cílem projektu je zintenzivnit společné aktivity mezi žadatelem VUT a partnerem VŠB-TUO. Navrhovány jsou inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnost mezioborových studií. Na VUT v Brně a VŠB-TUO v Ostravě jsou obdobně zaměřené studijní programy s mnoha obory s kurzy zaměřenými na ICT. V akreditovaných kurzech z oblasti ICT obdobné náplně budou vytvářena společná skripta a jiné výukové materiály, vyučující budou vést část výuky na opačné škole, apod. Organizovány budou odborné workshopy zainteresovaných učitelů, spolupráce na publikacích apod. Zvýšena bude možnost mezioborových studií mezi fakultami tak, že student bude cca 2 týdny (v rámci povinné odborné praxe) pobývat na opačné škole, kde se zúčastní veškeré výuky, zvýší se mobilita. Výuka v angličtině a návštěva odborníka z TU Malta povede k internacionalizaci.Termín zahájení: 01.03.2012
  Termín ukončení: 28.02.2015
  Řešitel za VUT: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
  Řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur – GUARDSENSE
  Cílem projektu je nalezení nových liniových a zónových ochran s použitím moderních optických principů a hledání optických technologií, které by umožnily poskytnout inovované metody zajištění výrazně vyšší bezpečnosti kritických infrastruktur oproti současnému stavu při zachování cenové dostupnosti nových zařízení a systémů.
  Hlavní cíle projektu jsou tyto: nové typy fotonických senzorů k detekci narušení integrity systémů, predikce podezřelého chování v kritických infrastrukturách pomocí pokročilých matematických algoritmů vyhodnocujících data z perimetru, výzkum nových struktur hybridních vláken pro interferometry vhodné k měření dynamických tlaků, sil a akustických signálů v perimetrických systémech, metodika ochrany dálkových přenosových optických tras s predikcí napadení (third party interference), metodika zabezpečení dílčích částí telekomunikační optické infrastruktury, ověření funkčních vzorků v příslušných praktických aplikacích.
  Příjemce: SAFIBRA, s.r.o.
  Řešitel: Ing. Ladislav Šašek, CSc.
  Další účastník projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
  Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
  Řešitel: Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Spolupráce s firmami

Katedra telekomunikační techniky již od svého vzniku klade důraz na spolupráci s průmyslem. Již několik let patří mezi hlavní partnery katedry tyto společnosti:

 • Siemens Enterprise Communication s.r.o. Praha,www.siemens.cz
  Nejdéle spolupracuje katedra se společností Siemens, která vybavila potřebným zařízenímLaboratoř pobočkových ústředen a průběžně tuto laboratoř pomáhá inovovat nejmodernějšími technologiemi. Kromě praktické výuky slouží tato laboratoř i jako školící centrum na programování a směrování ústředen HICOM a technologii VoIP.
 • T – Mobile Czech Republic a.s. Prahawww.t-mobile.cz
  Společnost T-Mobile se výrazným způsobem podílí na technologickém vybavení Laboratoře rádiových sítí v oblasti mobilních komunikací. Díky tomu je laboratoř vybavena např. základnovou stanicí GSM, měřícím telefonem a několika koncovými mobilními stanicemi pro měření parametrů GSM signálů. Tímto je možno vytvořit pracoviště GSM, kde se studenti mají možnost podrobně seznámit s touto technologií.
 • 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Prahawww.2n.cz
  Za vydatné pomoci společnosti 2N Telekomunikace byla vybudována Laboratoř přístupových sítí. Studenti zde mají možnost se prakticky seznámit s moderními komunikačními systémy pro malé a střední podniky.
 • Elektro Pavelek s.r.o. Opavawww.pavelek.cz
  Dlouhodobou spolupráci má katedra rovněž s firmou Elektro Pavelek, která dosažené výsledky zavedla do sériové výroby a zároveň je uvedla na trh pod názvem Czechphone . Pro tuto firmu slouží katedra jako výzkumně vývojová základna.

Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií

informace k projektu


Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace

informace k projektu:http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=429
tisková zpráva


Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase

Informace k projektu: http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=490

tisková zpráva


Zaměstnanci katedry se dlouhodobě podílí na řešení výzkumných úkolů ve sdružení vysokých škol a akademie věd CESNET. Katedra měla a má při řešení výzkumných úkolů sdružení CESNET vždy silné zastoupení v řešitelském týmu a to již nepřetržitě od roku 1999. Výstupy z aktivit sdružení v oblasti výzkumu lze nalézt na http://www.cesnet.cz/projekt/.

  

Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích

Projekt se zaměřuje na metody sběru dat a detekci bezpečnostních incidentů s využitím jednoduchých síťových sond. Navržené síťové sondy na bázi embedded systémů budou umístěny v cílových sítích, kde bude probíhat sběr informací o událostech.

Řešitel: Ing. Pavel Nevlud


Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro akademickou experimentální mobilní síť

Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální mobilní síť s využitím otevřených platforem OpenBTS a OpenIMS, a propojující dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostravě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET.

 Řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.


Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)

Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT). Experimentální síť bude propojovat dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostavě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Dalším cílem je ověření funkčnosti implementované sítě z hlediska vlastností a dosažitelných parametrů (např. propustnost sítě, optimalizace pokrytí, zabezpečení apod.). Projekt umožní vybudovat testovací platforu a ověřit provozování eyperimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Libor Michalek, Ph.D., Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Termín zahájení: 16.6.2017
Termín ukončení: 30.9.2018
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=600


Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů

Navrhovaný projekt má vazbu na již předešlé projekty. V rámci tohoto projektu se budeme hlouběji zabývat problematikou nasazení moderních multimediálních služeb (Triple play) v sítích nové generace NGA/NGN pro koncové zákazníky při zachování kvality služeb. K tomu, aby se daly tyto služby věrohodně otestovat slouží několik metodik měření např. RFC2544, ITU-T156sam a nově RFC6349. Tyto metodiky pak testují síť na několika vrstvách architektury RM OSI/ISO, TCP/IP. Během projektu vybudujeme komplexní měřící polygon, který se bude skládat s xPON a xDSL systémů. Tento polygon bude mít široké možnosti variability testovaných topologií. Kromě toho budou ještě do daných topologií vkládány různé typy zesilovačů SOA, WDFA s cílem prodloužení měřených tras. Zde poté dojde k nasazení real-time multimediálních služeb, které jsou závislé na profilech kvality služeb a kvalitativních parametrech sítí. Nedílnou součástí řešeného projektu bude vytvoření studijních materiálů začleněných do edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Jan Látal, Ph.D.
Termín zahájení: 7.8.2017
Termín ukončení: 7.2.2019
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=614
Tisková zpráva k projektu: TZ_614R1_2017_latal 


Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET

VoIP telefonie je oblastí komunikačních technologií, která se neustále rozvíjí a zároveň je jednou ze stále více vyhledávaných služeb útočníky a zneužití slabin má většinou přímé finanční dopady. Poskytovatelé VoIP telefonie investují nemalé finanční prostředky do rozvoje vlastní síťové infrastruktury a také do její bezpečnosti. Zajistit bezpečnost pro VoIP služby není zcela triviální záležitostí a útoky na telekomunikační řešení stavěné na VoIP technologii budou, s rostoucím počtem uživatelů, přibývat. Z tohoto důvodu je nutné tyto útoky včas odhalit, zaznamenat průběh takovéhoto útoku a následně připravit účinnou obranu proti těmto útokům. Nejlepším způsobem jak monitorovat průběh útoku na VoIP infrastrukturu je VoIP Honeypot. Hlavní motivací vývoje vlastního honeypotu pro VoIP služby je neexistující aktivně se rozvíjející projekt s podobným zaměřením, který by adaptoval nové bezpečnostní hrozby a rozvíjel se podle potřeb telekomunikačního trhu. Honeypot pro VoIP služby je čistě programovou záležitostí a při vývoji takovéhoto řešení se bude vycházet z návrhu orientovaného na virtualizaci a to především s orientací na platformu VMware. Bude vyvinuto řešení založené na linuxové distribuci a bude připraveno ve virtuálním prostředí pro co nejjednodušší nasazení a clusterování samotného řešení.

Projekt je financován sdružením CESNET.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Lukáš Kapičák, Ing. Lukáš Orčík
Termín zahájení: 15.07.2016
Termín ukončení: 31.5.2018
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=587


Brose ČR s.r.o. – Konstrukce měřiče rychlosti zavírání dveří

V-metr je zařízení pro bezkontaktní měření rychlosti otáčejícího ramene. Pracuje na principu vychylování optického paprsku z červeného laseru zrcátkem umístěným na kolmé rovině k ose otáčení. Vychylovaný paprsek protne svou drahou dva fotodetektory. Jeden fotodetektor spouští číslicové stopky a druhý je zastavuje. Oba detektory si mohou své polohy vyměnit, čímž je umožněno měření rychlosti v obráceném směru. Následně dle definovaných vzdáleností se v mikropočítači vyhodnotí měřená rychlost.  Přístroj měří rychlost v m/s v rozsahu 0,15 – 9,99 m/s.


Výzkum možnosti akumulace tepelné energie v horninovém masivu

Cílem řešení je navrhnout a ověřit systém pro dlouhodobé monitorování tepelného, regeneračního a akumulačního chování hornin v okolí energeticky využívaných vrtů v podmínkách nehomogenního nasyceného geologického prostředí (střídání vrstev, filtrace podzemní vody) a posouzení rozsahu vlivu vnějších a vnitřních zdrojů na tepelnou bilanci hornin (cíle jsou shodné pro Malý a Velký testovaný teplotní polygon).

Předpokládáme, že tento aplikovaný výzkum povede ke zlepšení využití obnovitelného zdroje nízkopotenciální energie a zároveň k poznatkům o možnostech akumulace a následného využití přebytků energie z letních období v horninovém masivu.
Získané výsledky budou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. Vizualizace systému umožní realizaci exkurzí pro veřejnost a propagaci využívání nízkoenergetických zdrojů energie.
Poznatky budou využity rovněž pro zkvalitnění výukového procesu přednášek i cvičení.

Odpovědný řešitel projektu: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Za katedru Telekomunikační techniky se na řešení projektu podílí: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Ing. Jan Látal, Ing. Petr Koudelka


DP Ostrava a.s.

Smluvní spolupráce orientovaná na provedení analýzy informačního a komunikačního systému DP Ostrava a.s. včetně doporučení optimalizačních kroků při změnách organizační struktury dopravního podniku a při rozvoji nových typů komunikačních služeb.


Zabezpečení komunikace na sítích GSM, UMTS, LTE

Mobilní sítě jsou široce používaným prostředkem pro moderní komunikaci, přičemž prolomení bezpečnostních algoritmů, které jsou inherentní pro tyto technologie (např. algoritmy A3, A5, A8 pro GSM), představuje velké bezpečnostní riziko z hlediska ochrany soukromí i citlivých dat. Dalším rizikem je vývoj technologií a dostupnost nových zařízení pro útoky v oblastech, kde dříve nebezpečí útoků nehrozilo díky velké finanční náročnosti či unikátnosti řešení. Současné hardwarové i softwarové možnosti přináší hrozby i do těchto nových oblastí, kde se v době jejich vzniku s podobnými útoky nepočítalo.

Výzkum je řešen v rámci projektu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 DT 2 – Podpora výzkumu a vývoje VŠB-TUO prostřednictvím investic“ (č. s. 02540/2013/RRC). Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Odpovědný řešitel projektu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Siemens Enterprise Communications

siemens

Se společností Siemens spolupracuje katedra již od svého vzniku. Aktuálním řešeným projektem je UC Beta program, kde katedra patří mezi jednu ze třech mimoněmeckých univerzit v Evropě, která byla do tohoto programu zařazena. UC (Unified Communications) je platformou sjednocené firemní komunikace postavenou na Linuxu a SIP protokolu umožňující přístup ke službám přes různé komunikační kanály, obsahuje integraci různých druhů komunikace jako je hlas, email, fax, IM a obsahuje řadu pokročilých technologií jako je ASR (automatic speech recognition) či TTS (text to speech). Laboratoř na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava má k dispozici vývojové prostředí pro UC, studenti mají možnost se do programu zapojit a řešit dílčí projekty v OpenScape inkubátoru projektů, ty nejlepší budou integrovány do nabídky výrobce a jejich tvůrce bude finančně odměněn. Spolupráce je stvrzena rámcovou smlouvou mezi Siemens Enterprise Communications v Mnichově a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě.


Ovanet a.s.

Dlouhodobá spolupráce na koncepci rozvoje páteřní optické sítě a telekomunikačních služeb na území města Ostravy, tvorba vzdělávacích materiálů z problematiky ICT, specializovaná měření na fyzické vrstvě sítě.


T-Mobile Czech Republic, a.s.

Spolupráce při vybavování laboratoří pro mobilní komunikace, sw a technologická podpora výuky, spolupráce ve výuce v T-Mobile University, příprava společných grantů a projektů.

 

Smluvní výzkum se společností T-Mobile

Cílem předmětné spolupráce bylo měření vibrací v tunelu pražského metra pro firmu T-Mobile. Díky pasivnímu optickému řešení navrženého optovláknový detekčního systému, odolnému vůči elektromagnetickým interferencím, byl systém schopen měřit vibrace od projíždějících souprav a poskytnout tak informace o jejich složení. Měření probíhalo ve více dnech a na několika místech současně. Poděkování za spolupráci patří také všem pracovníkům DPP a firmy Vlaha, kteří nám pomáhali s realizací měření.


Výzkum v oblasti řízení přístupu ke službám v konvergovaných sítích NGN pomocí prediktivních metod a efektivní vyhledávaní v databázových strukturách

Uplatňovaní konceptu sítí nových generací (NGN), založených na společném protokole IP, přineslo potřebu důsledného monitorování stavu sítì a nabízené kvality služby pro koncového zákazníka. Zároveň se sběrem dat narůstá velikost databází, ve kterých je potřebné rychle a efektivně vyhledávat informace.
Cílem projektu je výzkum v oblasti řízení přístupu ke službám sítí nových generací (NGN) a efektivního vyhledávání. Myšlenka spočívá ve vytváření výpočetních modelů různých typů služeb jako je IPTV, hlas či videokonference v prostředí pevných i bezdrátových sítí a jejich hodnocení pomocí neintrusivních metod, což umožní predikovat kvalitu služby a efektivněji využívat kapacitní zdroje sítě. Objevování znalostí v databázích (ang. Knowledgediscovery in database – KDD) se považuje zaproces netriviální extrakce implicitních, neznámých a potenciálně užitečných informací z dostupných dat. Informace a znalosti odhalené při tomto procesu významně pomáhají při analýze a zpracování velkých objemů dat. Tato technika umožňuje zodpovědným pracovníkům pohotově a efektivně reagovat na nové vzniknuté události a přijímat potřebné rozhodnutí.

Vedoucí projektu:
Technical University of Ostrava: Associate Professor Miroslav Vozňák ( voznak@ieee.org)
Harbin Institute of Technology, Shenzen: Jerry Chun-Wei Lin ( jerrylin@ieee.org)

Doba řešení projektu: 2015-2016


Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

mv

Hlavní cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních optických vláknových senzorových síti a systémů pro zajištění bezpečnosti v kritických infrastrukturách státu a taktéž pro zvýšení ochrany soukromého majetku občanů. Hlavní cíle projektu lze shrnout do těchto konkrétních bodů:
a)identifikace a praktické testování nových možných aplikací optovláknových senzorických sítí a systémů v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur a majetku občanů
b) nalezení nových nebo vhodná modifikace již existujících mechanismů buzení polohově diskrétních nebo plně distribuovaných senzorových sítí s jednoznačným cílem uplatnění v praxi c) vývoj programového vybavení (software)umožňujícího na základě užití principů umělé inteligence provéstidentifikace a oddělení událostí podle jejich charakteru a místa vzniku v senzorové síti, např. průchodu člověka perimetrickou zónou, vjezd automobilu do hlídané zóny apod. d) vývoj a vytvoření prototypového prostřední pro ukládání senzorových dat v centralizovaných systémech (cloudová centra) a metodické zajištění bezpečného přístupu k datům. Propojení senzorických dat z optických senzorů s nově vznikajícími platformami Internetu věcí (IoT) sbírající data od jiných senzorů. e) výzkum biometrické identifikace osob zajišťované pomocí distribuovaných optických senzorových sítí f) výzkum možnosti použití optovláknových senzorických sítí pro detekci chemických prvků v prostředí, primárně určené pro preventivní nebo proaktivní zajištění kritické bezpečnosti – např. únik plynu, unik hořlavých látek do prostředí apod. Tedy aplikací, kde může dojít k výrazným katastrofickým stavům potenciálně zasahujících značnou část populace.

Příjemce: SAFIBRA, s.r.o.
Řešitel: Ing. Ladislav Šašek, CSc.

Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
Řešitel: doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Další účastník projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー