Historie projektů

Inteligentní moduly pro osvětlování a komunikace

tacrProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum nových aplikací výkonových LED při sloučení dvou základních funkcí, pro které jsou LED určeny. První funkcí je osvětlování a druhou stejně významnou je bezvláknová komunikace mezi koncovými zařízeními (objekty). Hlavní oblasti aplikací jsou inteligentní moduly pro automobilový průmysl s rozvojem funkcí obrysového a denního osvětlení s možností optické komunikace mezi vozidly a vozidly a infrastrukturou, dále zde patří inteligentní moduly pro nejširší aplikace, které využívají sloučení obou základních funkcí (osvětlování a komunikace) do jednoho uzavřeného celku. Zde existuje několik klíčových přístupů k řešení. Využití výkonových LED pro osvětlovací účely je nosným trendem nejen pro automobilový průmysl, ale také pro osvětlení vnitřních objektů, osvětlení exteriérů. Množství nejrůznějších aplikací, které jsou obsahem sympozií LED Lightning (cca 3-4 ročně) to jen potvrzuje. Zcela novým směrem, který je obsahem projektu, je využití výkonových LED současně pro osvětlování a komunikaci mezi koncovými zařízeními, kterými mohou být jak vozidla, tak LED světla s integrovanou komunikací. Jsou zde dva klíčové přístupy, které patří do oblasti high-tech a budou řešeny v projektu – integrace komunikačních a osvětlovacích funkcí výkonových LED do jedné jako jeden přístup, druhým je vyčlenění úzkého spektra osvětlovací výkonové LED a její náhrada komunikační LED ve stejné spektrální oblasti. Další novou oblastí je integrace power-line systémů a výkonových LED.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 01.07.2014
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TA04021263 


Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ

tacr

Současné společenské východisko je, že opatření a politiky ve veřejné správě by měly vést nejen v ČR, ale i v celé EU k novému hospodářskému růstu. Úspěšně čelit inovativním výzvám spočívajících v tzv. inteligentní a udržitelné ekonomice, která podporuje sociální začleňování, znamená využít i nová inteligentní řešení pro rozhodování. Nová technologie zmenší ve vybraných aplikačních případech deficit operativního rozhodovacího procesu spočívající v nedostupnosti, neaktuálnosti, anebo nepřiměřené nákladnosti obstarání podkladů. Cílem projektu je ověřit, do jaké míry může technologie zjišťování a klasifikace populace v území na základě informací agregovaných údajů z mobilních sítí vhodně doplnit, případně nahradit stávající šetření prováděná převážně Českým statistickým úřadem.

Na dosažení těchto cílů se podílí výzkumné oragnizace FIT VŠE v Praze (příjemce, hlavní řešitel) a FEI VŠB-TUO (další příjemce), zahájení řešení 1.1.2016, za FEI výzkumné práce koordinuje doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., identifikátor projektu TD03000452.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
Termín zahájení: 01.01.2016
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=TD03000452


Bezpečnost mobilních zařízení a komunikace

tacrPředmět řešení projektu je novátorský přístup ke každodenní bezpečnosti mobilních zařízení a jejich komunikaci. Výraz „novátorský“ znamená, že budou použity nekonvenční algoritmy k modernímu způsobu šifrování a bezpečnému přenosu dat mezi mobilními zařízeními ruzných typů a operačních systémů. Na dosažení těchto cílů se budou podílet výzkumné instituce z ČR (VŠB-TU Ostrava) a Vietnamu (TDT univerzita), tak soukromé společnosti ČR (Satturn s.r.o., CodeCreator s.r.o.) a Vietnamu (CMC InfoSec).
Hlavním příjemcem dotace je VŠB-TU Ostrava, celkový rozpočet včetně zahraničních partnerů a dalších uchazečů z ČR činí 50 mil. Kč pro období 2015-2017.

Hlavní řešitel projektu: prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. (Katedra informatiky)
Zástupce hl. řešitele: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. (Katedra telekomunikační techniky)
Ze strany Katedry Telekomunikační techniky se na řešení podílí deset zaměstanců a doktorandů.

Termín zahájení: 01.01.2015
Termín ukončení: 31.12.2017
Informace k projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=rozsirene-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=TF01000091


Využití mobilních sítí ke stanovení podílu cestujících veřejnou hromadnou a individuální automobilovou dopravou

tacr

Stupeň technického vývoje v oblasti informačních zdrojů, jejich digitalizace, vizualizace a analytické vytěžení, umožňuje doplnit podklady pro rozhodování při efektivním plánování a krizovém řízení o data výskytu obyvatel v území a jejich klasifikaci. Univerzalita a vysoký stupeň penetrace mobilních terminálů nabízí jedinečný informační zdroj o chování jak terminálů, tak i jejich uživatelů v čase a prostoru. Každá událost v mobilní síti, ať již vyvolána uživatelem mobilního terminálu či vynucená sítí, je zaznamenána a uchována. Cílem projektu je z těchto dat získat informace, které budou použity ke stanovení podílu počtu cestujících prostřednictvím veřejné hromadné dopravy a individuální automobilové dopravy, aniž by byla kompromitována anonymita uživatelů.

Na dosažení těchto cílů se podílí výzkumné organizace FEI VŠB-TU Ostrava (příjemce dotace) a ČD-IS, a.s. (partner příjemce), zahájení řešení 1.7.2016, hl. řešitel: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D., identifikátor projektu TD03000443


Bezpečnost optických přenosových sítí a vývoj opt. součástek pro silovou energetiku a energovody – projekt TAČR TA03020439

tacrProjekt je zaměřen na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj prostředků pro zvýšení bezpečnosti provozu kritických infrastruktur, kterými jsou silové kabely v průmyslových provozech, rozsáhlejších kancelářských objektech, teplárnách a elektrárnách. Dalšími monitorovanými kritickými infrastrukturami jsou energovody, plynovody a další. Monitorování rozložení teploty podél silových vodičů je zásadním příspěvkem zvýšení bezpečnosti provozu této kritické infastruktury, kdy výsledkem řešení bude silový kabel opatřený monitorovacím optickým vláknem pro určování teplotních změn uvnitř kabelu spolu se specifikací polohy vzniklé teplotní změny.
Dalším prostředkem je monitorování velikosti a polohy změn přenosových vlastností optických tras a výzkum stárnutí plášťů silových a optických kabelů vlivem radiační zátěže. To přispívá jednak ke zvýšení bezpečnosti provozu, jednak k dosažení úspor při přenosu elektrické energie díky možnosti řízení optimálních pracovních podmínek vlivem vzniklých ohmických ztrát.
Monitorování provozních podmínek produktovodů pomocí Raman DTS systému umožňuje určit místa poruch daná netěsnostmi a anomáliemi provozu produktovodů, což vede ke zvýšení účinnosti přenosu.
Další část projektu je zaměřena na stárnutí prvků vláknově optických sítí, kdy vlivem přenosu velkých optických výkonů dochází k jejich urychlenému stárnutí. Tento efekt nabývá na významu v poslední době, je velmi málo prozkoumán a má na vláknově optickou infrastrukturu čím dále silnější vliv a v následném období bude jei další rozvoj limitovat. Proto znalost mechanismů stárnutí a nalezení modelu dovolujícího předpovídat časový vývoj přenosových parametrů bude mít značný ekonomický význam. Bude rozhodovat o dosažitelné životnosti vláknově optických systémů.
Kritické infrastruktury mají zásadní vliv při řešení následků živelných událostí, proto jejich ochrana a znalost chování má vliv na ekonomiku jejich provozu. Projekt je charakterizován přenosem high-tech do monitorování a řešení efektivity provozu kritických infastruktur. Projekt vychází z dlouholeté spolupráce mezi všemi pracovišti (VŠB TU Ostrava, Kabex a.s., Sitel a.s., T-Systems a.s., SQS Vláknová optika a.s.) při aplikovaném výzkumu a vývoji různých typů optické-komunikačních a fotonických prvků při využití jedinečných a unikátních zařízení, které partneři vlastní spolu se silným výzkumným personálním zázemím univerzitního pracoviště v této oblasti, které čítá 5 odborných pracovníků a 12 doktorandů.

Koordinátor projektu: SQS Vláknová optika, a.s.
Řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
Termín zahájení: 1.3.2013
Termín ukončení: 31.12.2016


INDECT (Intelligent Information System Supporting Observation, Searching and Detection for Security of Citizens in Urban Environment)

indect

INDECT byl  výzkumný projekt 7. Rámcového programu Evropské unie (Seventh Framework Programme FP7) a byl financován v rámci tématu Bezpečnost. Projekt INDECT se zaměřuje na vývoj nástrojů k zvýšení bezpečnosti občanů,  ochranu důvěrnosti zaznamenaných a uložených informací, na detekci hrozeb v reálných prostředích (např. pomocí inteligentních kamer) a detekci hrozeb ve virtuálních prostředích (počítačové sítě, Internet).


Koordinátor projektu: 
AGH University of Science and Technology (Krakow, Poland)
Doba řešení projektu: 1.1.2009 – 31.12.2013
Oficiální stránky projektu: www.indect-project.eu external link   

Katedra telekomunikační techniky byla partnerem a spoluřešitelem tohoto projektu, tým pod vedením doc. Zdrálka se podílel na vývoji a testování nástrojů v rámci Work Package 4, 5, 6 a 8. 


Medziregionálna mobilná televízia v systéme DVB-H

Hlavní cíle projektu vychází z komplexních analýz a zabezpečuje pilotní realizaci vysílací, kompresní, komunikační a přijímací infrastrukturu komponentů mobilní televize v systému DVB-H. Součástí řešení je i návrh programového zabezpečení, včetně tvorby regionálního digitálního obsahu, při celkovém zhodnocení efektivity zavádění mobilní TV na bázi DVB-H.

více naleznete zde


IT Cluster – Zpřesněná lokalizace volání z mobilních telefonů

ITClusterLokalizace volání z mobilních telefonů je dnes s úspěchem využívána pro podporu příjmu tísňového volání v integrovaném záchranném systému. Jde o okamžité zjištění přibližné polohy volajícího prostředky sítě mobilního operátora. Je nutné zdůraznit, že nejde o lokalizaci pomocí satelitní navigace GPS nebo Galileo, ale o odhad místa výskytu volajícího telefonu na základě příslušnosti k BTS a místních charakteristik sítě. Tímto způsobem je možné volajícího lokalizovat i uvnitř objektů, kde není použitelná satelitní navigace. Cílem projektu je zpřesnění lokalizace volání z mobilních telefonů spojením stávajícího know-how účastníků projektu v oblasti mobilních technologií, emergenčních systémů a metod matematické informatiky, které povede ke vzniku nové společné znalosti využitelné dále členy klastru v jejich primárním businessu.

Katedra telekomunikační techniky byla spoluřešitelem tohoto projektu.


Interní grantová agentura FEI

Specifický vysokoškolský výzkum (Studentská grantová soutěž)

Kvalita digitálního televizního vysílání DVB-T na území města Ostravy

Dvouletý projekt vznikl ve spolupráci Katedry telekomunikační techniky, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s magistrátem města Ostravy. Teoretická část projektu obsahuje zpřesněné softwarové simulace pokrytí území města Ostravy signálem digitálního televizního vysílání. Praktická část mohla být díky úpravám vysílačů ČRA a.s. realizována až od 1.11.2009. Dosažené výsledky shrnuje závěrečná zpráva. Poslední částí studie tvoří část určenou především pro laickou veřejnost.


Grantová agentura České republiky
 • Optické mikrobuňkové bezvláknové přístupové sítě
  Projekt se zabýval řešením vybraných aspektů bezvláknových optických komunikačních sítí. Byly řešeny problémy modelování rozložení světla v prostoru, vliv překážek na rozložení světla, vliv drsnosti povrchů na rozložení světla v difúzních optických sítích,byly vyvinuty segmentové vysílače a přijímače a byl zkoumán jejich vliv na distribuci světla v prostoru, byly řešeny otázky vyrovnávání zpoždění signálu při jeho distribuci k jednotlivým vysílačům, byl řešen vliv dynamické odrazivosti na šumové chování přenášených signálů, byly provedeny přípravy pro realizaci mobilních stanic pro simulaci a ověřování optických komunikací mezi pohybujícími se objekty.

odpovědný řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek,CSc; registrační číslo projektu: GA 102/06/1202, doba řešení 1.1.2006-31.12.2008, celková výše podpory z GAČR: 1964 tisíc Kč

 • Kvazijednomódová optická vlákna pro telekomunikace a distribuované vláknově optické senzory
  Základním cílem projektu byl teoretický návrh a experimentální ověření principu nových, řešitelským kolektivem navrhovanýchvláknově optických struktur, vhodných pro přenos na telekomunikační vlnové délce 1310 nm, resp. 1550 nm a zároveň schopných kontinuální distribuované detekce teploty na vlnové délce 850 nm (tj. vlnové délce dalších dostupných zdrojů), jejichž vlastnosti (nízký útlum a disperze) budou umožňovat začlenění do existujících datových sítí (LAN, MAN) společně se standardními vlákny.Pro dosažení tohoto základního cíle byly teoreticky a experimentálně studovány kvazijednomódové vláknové struktury. Pozornost byla soustředěna na dílčí cíle:

  • Teoretické studium vlastností kvazijednomódových vláken; návrh, ověření a optimalizace (z hlediska teplotní citlivosti a přenosových charakteristik) vhodných profilů indexů lomu, stanovení maximální délky optického vlákna pro dosažení ustálené vidové distribuce.
  • Materiálové složení vláken a vyřešení problémů jejich experimentální přípravy spojených se specifickými požadavky na navrhované struktury.
  • Vypracování a ověření charakterizačních metod pro vyhodnocování vnějších vlivů na vlákna, zejména teploty působících změny v blízkém poli.
  • Výsledkem práce bude soubor experimentálně ověřených teoretických poznatků o nových vláknových strukturách schopných současně datového přenosu a distribuované detekce, implementovatelných do existujících sítí.

odpovědný řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek,CSc; registrační číslo projektu: GA 102/07/1399; doba řešení 1.1.2007-31.12.2009, celková výše podpory z GAČR: 3 300 tisíc Kč  

 • projekt GAČR GA102/09/0550 – Studium optických svazků pro atmosférické statické a mobilní komunikace 
  Projekt se zabývá aktuální a perspektivní problematikou: základním výzkumem vlastností nových typů optických zdrojů a jejich optickými svazky použitelnými pro optickou bezkabelovou komunikaci. Je zaměřen jak na problematiku vnějších, tak na problematiku vnitřních optických sítí. Zkoumány jsou jak nekoherentní zdroje (zejména výkonové LED), tak koherentní zdroje. U všech těchto zdrojů je studován vliv prostředí na polarizaci a koherenci optických vln a hledán je optimální profil svazku vzhledem k plošné distribuci optické intenzity. Projekt se zabývá nejen teoretickými aspekty (modelováním optických svazků a atmosféry), ale také problémy měření a metodiky měření s ohledem na optickou mobilní komunikaci. Projekt řeší možnosti implementace prvků vláknové optiky (EDFA, WDM a ADM) do technologie bezkabelových spojů a přístupů této technologie ke komunikačním sítím.
 • projekt GAP108/11/1057 – Příprava, struktura a vlastnosti nanokompozitů vodivý polymer/fylosilikát 
  Projekt je zaměřen na vývoj fotofunkčních a elektrofunkčních materiálů typu vodivý polymer – vrstevnatý silikát. Vytváření nanostruktur s vodivými polymery interkalovanými, ve struktuře resp. povrchově ukotvenými na krystalické matrici vrstevnatých silikátů je velkou výzvou pro design nových materiálů pro inteligentní aplikace v elektro-aktívních a fotoaktivních funkčních jednotkách (elektrochemické senzory, optické spínače, pevné elektrolyty…atd). Protože elektrické i optické vlastnosti vodivých polymerů silně závisí na okolním prostředí (elektrické pole, pH prostředí…), nabízí se možnost tyto vlastnosti ladit požadovaným způsobem pomocí krystalového pole v mezivrstevním prostoru fylosilikátů. Interkalace v mezivrstevním prostoru nabízí další výhodu, a sice strukturní uspořádání polymerních řetězců, které je obtížně dosažitelné v čistě polymerním materiálu. Projekt bude zahrnovat komplexní výzkum od modelování a syntézy nanokompozitů, přes jejich charakterizaci pomocí analytických i difrakčních metod a AFM, SEM mikroskopie až po testování elektrických a optických vlastností.Odpovědný řešitel za VŠB-TU Ostrava: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Rozvojový projekt MŠMT
 • Zavedeni studijního programu Informační a komunikační technologie, zahájení řešení 1.1.2007, ukončení řešení 31.12.2007.
 • Motivace studentů bakalářského studia a její vliv na úspěšnost studia, zahájení řešení: 1.1.2008, ukončení řešení 31.12.2008
 • Optoelektronika a optické komunikace v moderních komunikacích, zahájení řešení: 1.1.2008, ukončení řešení 31.12.2008

Fond rozvoje vysokých škol

V oblasti projektů FRVŠ (Fond rozvoje vysokých škol) je na katedře každoročně řešeno několik projektů zaměřených na inovaci a rozvoj laboratoří, inovaci studijních předmětů a tvůrčí práci studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti. Mezi projekty FRVŠ řešené na katedře patří:

 • Martin Mikulec FRVŠ 2013/1467 Vytvoření nových laboratorních úloh v oblasti integrace hlasových služeb s podnikovými informačními systémy 
 • Michalek Libor FRVŠ 2012/319 Rádiové sítě – rozvoj a inovace předmětu
 • Dvorský Marek FRVŠ 2012/643 Inovace laboratorních cvičení předmětu Radiokomunikační technika
 • Petříková Iva FRVŠ 2012/1797 Inovace pracovišť pro měření parametrů metalických vedení
 • Machník Petr FRVŠ 2012/1662 Implementace multimediálních služeb Triple Play do výuky
 • Šebesta Roman FRVŠ 2012/1079 Rozvojové směry v telekomunikacích – přístrojové vybavení nových úloh pro laboratoře posluchačů
 • Řezáč Filip FRVŠ 2012/1985 Inovace laboratorních cvičení v oblasti hardwarových firewallů v předmětu Bezpečnost v komunikacích
 • Rozhon Jan FRVŠ 2012/1974 Modernizace laboratorních cvičení v oblasti paralelizace výpočtů do předmětu Bezpečnost v komunikacích
 • Vitásek Jan FRVŠ 2012/1987 Nové laboratorní úlohy pro předmět Optické atmosférické komunikace
 • Michalek Libor FRVŠ 2011/122 Inovace předmětu Přenosové soustavy
 • Dvorský Marek FRVŠ 2011/125 Rozvoj nového předmětu Radiokomunikační technika
 • Petříková Iva FRVŠ 2011/135 Inovace výuky předmětu Logické obvody
 • Kapičák Lukáš FRVŠ 2011/947 Modernizace cvičení předmětu Komunikační sítě
 • Machník Petr FRVŠ 2011/996 Inovace praktických cvičení předmětu Širokopásmové sítě
 • Látal Jan FRVŠ 2011/1270 Vytvoření souboru laboratorních úloh pro předměty Telekomunikační sítě a Optoelektronika III
 • Tesař Zdeněk FRVŠ 2011/1272 Modernizace výukových metod laboratorní výuky elektroniky
 • Mer Přemysl FRVŠ 2011/1316 Rozvoj praktické výuky předmětu Přístupové sítě
 • Šebesta Roman FRVŠ 2011/1428 Inovace předmětu Rádiové sítě
 • Tomala Karel FRVŠ 2011/1485  Modernizace laboratorních cvičení v oblasti informačních systémů nové generace v předmětu Spojovací soustavy
 • Vychodil Jiří FRVŠ2011/1672 Inovace laboratorních cvičení předmětu Voice over Internet Protocol v oblasti použití pobočkových ústředen a zabezpečené komunikace
 • Vozňák Miroslav FRVŠ 2011/1790 Inovace předmětu Úvod do komunikačních technologií
 • F1 214/2010 Inovace předmětu Přenos dat o nové bezdrátové a optické technologie; zodpovědný řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • F1 1299/2010 Inovace předmětu Rádiové sítě; zodpovědný řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.
 • F1 1654/2010 Inovace předmětu Telekomunikační sítě; zodpovědný řešitel: Ing. Petr Machník, Ph.D.
 • F1 1781/2010 Vláknově optické senzory; zodpovědný řešitel Ing. Petr Šiška, Ph.D.
 • F1 2284/2010 Rozšíření výuky předmětu Elektronické obvody I; zodpovědný řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • F1 2436/2010 Rozvoj praktické výuky předmětu Telekomunikační sítě; zodpovědný řešitel Ing. Přemysl Mer
 • F1 2440/2010 Zavedení hodnocení kvality řeči do praktické výuky; zodpovědný řešitel doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • Multimediální podpora výuky v předmětu Rádiové buňkové sítě; pojekt FRVŠ: 1487/2009/F1/d; řešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Měření přijímačů pro optické komunikace; projekt FRVŠ 1795/2009/F1/a; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Podpora předmětu Přenos dat; projekt FRVŠ:1667/2009/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • Inovace laboratorní výuky předmětů Základy elektroniky a Úvod do komunikačních technologií; projekt FRVŠ:1746/2009/F1/a; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Rozvoj předmětu Přístupové sítě; projekt FRVŠ:1867/2009/F1/a; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Přenosová média; projekt FRVŠ:178/2008/F1/a; řešitel Ing. Iva Petříková
 • Praktická výuka předmětu Elektronické obvody II; projekt FRVŠ:521/2008/F1/a; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Inovace předmětu Práce v počítačových sítích; projekt FRVŠ:347/2008/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud
 • Inovace předmětu Rádiové sítě; projekt FRVŠ:1436/2008/F1/a; řešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Inovace laboratorní výuky v předmětech Optoelektronika I,II,III; projekt FRVŠ:567/2008/F1/a; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Rozvoj předmětu Telekomunikační sítě; projekt FRVŠ:763/2008/F1/a; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Tvorba nového technického studijního předmětu Úvod do komunikačních technologií, stávajících studijních programů; projekt FRVŠ:1636/2008/F1/b; řešitel PaedDr. Eduard Lyko, Ph.D.
 • Měření útlumů optických vláken; projekt FRVŠ:1276/2008/G1; řešitel: Ing. František Hanáček
 • Inovace laboratorní výuky předmětu Logické obvody; projekt FRVŠ:10/2007/F1/a; řešitel Ing. Iva Petříková
 • Inovace předmětu Přenos dat; projekt FRVŠ:1218/2007/F1/a; řešitel Ing. Pavel Nevlud, spoluřešitel Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
 • Inovace předmětu Základy elektroniky; projekt FRVŠ: 12/2007/F1/a; řešitel Ing. Pavel Langhammer, Ph. D.
 • Inovace předmětu Mikropočítačová technika; projekt FRVŠ: 668/2007/F1/a; řešitel Ing. Radek Novák, Ph.D., spoluřešitel Ing. Michal Jahelka, Ph.D.
 • Laboratorní výuka optoelektroniky a optických komunikací; projekt FRVŠ: 567/2007; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Měření vlastností zdrojů světla pro optoelektroniku a optické komunikace; projekt FRVŠ: 895/2007; řešitel prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
 • Rozšíření předmětu Přístupové sítě; projekt FRVŠ: 1198/2007; řešitel Ing. Přemysl Mer
 • Zavedení výuky předmětu Elektronické obvody I; projekt FRVŠ: 11/2007/F1/b; řešitel Ing. Zdeněk Tesař
 • Simulace návrhu a chování módových polí optických vláken pro telekomunikace; projekt FRVŠ: 602/2007/G1; řešitel Ing. Petr Šiška, spoluřešitel Ing. Leoš Maršálek
 • Demonstrační pracoviště využívající nové digitální vysílací technologie; projekt FRVŠ: 459/2007/G1; řešitel Ing. Marek Dvorský 

 

Evropský sociální fond
 • Projekt registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.1./0006 s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech, zahájení realizace 25.10.2005, ukončení realizace 24.10.2007.
 • Projekt registrační číslo CZ.04.1.03/3.2.15.2./0311 s názvem Implementace multimediálních forem do výuky studijního programu Informační a komunikační technologie, zahájení realizace 20.12.2006, ukončení realizace 30.6.2008
 • Projekt registrační číslo CZ.O4.01.3/3.2.15.2/0326 s názvem E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů, zahájení realizace 27. 6. 2006,  ukončení realizace 26.6.2008
 • Projekt registrační číslo CZ.1.07/2.2.00/07.0351 s názvem ICT a elektrotechnika pro praxi
  Projekt se zabývá dosažením úzké spolupráce s praxí při vzdělávání studentů, pedagogů a dalších pracovníků. V současné době se jeví jako zcela nedostatečná úroveň praktických znalostí a dovedností posluchačů, kdy chybí užší návaznost na potřeby trhu práce. Jedním ze způsobů, jak tuto situaci zlepšit je vybudování nového pilotního pracoviště, jehož hlavním úkolem bude přenášet poznatky z praxe do vysokoškolské výuky a naopak v oblastech telekomunikační techniky, silno- a slaboproudých zařízení. Vzniklé pracoviště sdružující vysokoškolské pedagogy příslušných kateder, doktorandy bude za pomocí významných odborníků z praxe jako konzultantů, popř. přímých tvůrců připravovat studijní materiály pro praktickou výuku v podobě kurzů různé doby trvání od 1-2 denních po semestrální a tuto výuku testovat jak na vysokoškolských studentech, tak pracovnících z výzkumu, vývoje a technického rozvoje z praxe. Výsledkem bude vzájemné propojení praxe a vysokoškolského vzdělávání reagující na potřeby praxe a trhu práce použitelné v následujícím období pro další celoživotní vzdělávání a pro vznik nových studijních oborů (projektování, technický management, apod.). Dalším z výsledků bude vytvoření podmínek pro řízené stáže studentů a pedagogů v praxi pro zvýšení jejich schopností a dovedností a lepšímu porozumění problémům a potřebám praxe.
  Termín zahájení: 03.06.2009
  Termín ukončení: 31.05.2012
  Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. a doc. Ing. Vítězslav Stýskala, Ph.D.
 • Rozvoj excelence vědeckovýzkumného týmu Telekomunikační techniky ve vazbě na zahraniční spolupráci – CZ.1.07/2.3.00/20.0217
  Katedra telekomunikační techniky je jedním z předních pracovišť v ČR v oblasti komunikačních technologií. V oborech telekomunikací, mobilních a rádiových komunikací a především v oboru optoelektroniky a optických komunikací tým již dosáhl výlučného postavení v rámci akademických pracovišť v ČR a SR a chce tuto excelenci dále rozšiřovat a posilovat. Vědecko-výzkumný tým vychází při řešení ze stávajících zahraničních kontaktů a spoluprací, které již probíhají (7.R.P. INDECT, GN3-CESNET, účasti na mezinárodních konferencích, výuka v angličtině). Tým si je vědom významu a důležitosti těchto kontaktů a spoluprací a proto již nyní připravuje rozšíření těchto aktivit, na kterých se intenzívně pracuje (EUREKA, Australsko-Česká spolupráce v automobilovém průmyslu, 8.R.P. Pro Automotive). Předkládaný projekt má za cíl podpořit jak připravované aktivity v současnosti, tak nalézt další formy a rozšíření těchto spoluprací a umožnit dosažení vyšší excelence týmu v co nejširší oblasti jeho činnosti.Termín zahájení: 01.04.2013
  Termín ukončení: 31.05.2015
  Řešitel za VŠB-TUO: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
  Manažer projektu: Ing. Petr Šiška, Ph.D.
  Informace k projektu: http://www.isvav.cz/projectDetail.do?rowId=EE2.3.20.0217
 • Společné aktivity VUT a VŠB-TUO při vytváření obsahu a náplně odborných akreditovaných kurzů ICT
  Cílem projektu je zintenzivnit společné aktivity mezi žadatelem VUT a partnerem VŠB-TUO. Navrhovány jsou inovace, které přesahují rámec jednoho studijního programu a které zvyšují možnost mezioborových studií. Na VUT v Brně a VŠB-TUO v Ostravě jsou obdobně zaměřené studijní programy s mnoha obory s kurzy zaměřenými na ICT. V akreditovaných kurzech z oblasti ICT obdobné náplně budou vytvářena společná skripta a jiné výukové materiály, vyučující budou vést část výuky na opačné škole, apod. Organizovány budou odborné workshopy zainteresovaných učitelů, spolupráce na publikacích apod. Zvýšena bude možnost mezioborových studií mezi fakultami tak, že student bude cca 2 týdny (v rámci povinné odborné praxe) pobývat na opačné škole, kde se zúčastní veškeré výuky, zvýší se mobilita. Výuka v angličtině a návštěva odborníka z TU Malta povede k internacionalizaci.Termín zahájení: 01.03.2012
  Termín ukončení: 28.02.2015
  Řešitel za VUT: doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc.
  Řešitel za VŠB-TUO: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
 • Moderní struktury fotonických senzorů a nové inovativní principy pro detekci narušení integrity systémů a ochranu kritických infrastruktur – GUARDSENSE
  Cílem projektu je nalezení nových liniových a zónových ochran s použitím moderních optických principů a hledání optických technologií, které by umožnily poskytnout inovované metody zajištění výrazně vyšší bezpečnosti kritických infrastruktur oproti současnému stavu při zachování cenové dostupnosti nových zařízení a systémů.
  Hlavní cíle projektu jsou tyto: nové typy fotonických senzorů k detekci narušení integrity systémů, predikce podezřelého chování v kritických infrastrukturách pomocí pokročilých matematických algoritmů vyhodnocujících data z perimetru, výzkum nových struktur hybridních vláken pro interferometry vhodné k měření dynamických tlaků, sil a akustických signálů v perimetrických systémech, metodika ochrany dálkových přenosových optických tras s predikcí napadení (third party interference), metodika zabezpečení dílčích částí telekomunikační optické infrastruktury, ověření funkčních vzorků v příslušných praktických aplikacích.
  Příjemce: SAFIBRA, s.r.o.
  Řešitel: Ing. Ladislav Šašek, CSc.
  Další účastník projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.
  Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
  Řešitel: Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Spolupráce s firmami

Katedra telekomunikační techniky již od svého vzniku klade důraz na spolupráci s průmyslem. Již několik let patří mezi hlavní partnery katedry tyto společnosti:

 • Siemens Enterprise Communication s.r.o. Praha,www.siemens.cz
  Nejdéle spolupracuje katedra se společností Siemens, která vybavila potřebným zařízenímLaboratoř pobočkových ústředen a průběžně tuto laboratoř pomáhá inovovat nejmodernějšími technologiemi. Kromě praktické výuky slouží tato laboratoř i jako školící centrum na programování a směrování ústředen HICOM a technologii VoIP.
 • T – Mobile Czech Republic a.s. Prahawww.t-mobile.cz
  Společnost T-Mobile se výrazným způsobem podílí na technologickém vybavení Laboratoře rádiových sítí v oblasti mobilních komunikací. Díky tomu je laboratoř vybavena např. základnovou stanicí GSM, měřícím telefonem a několika koncovými mobilními stanicemi pro měření parametrů GSM signálů. Tímto je možno vytvořit pracoviště GSM, kde se studenti mají možnost podrobně seznámit s touto technologií.
 • 2N TELEKOMUNIKACE a.s. Prahawww.2n.cz
  Za vydatné pomoci společnosti 2N Telekomunikace byla vybudována Laboratoř přístupových sítí. Studenti zde mají možnost se prakticky seznámit s moderními komunikačními systémy pro malé a střední podniky.
 • Elektro Pavelek s.r.o. Opavawww.pavelek.cz
  Dlouhodobou spolupráci má katedra rovněž s firmou Elektro Pavelek, která dosažené výsledky zavedla do sériové výroby a zároveň je uvedla na trh pod názvem Czechphone . Pro tuto firmu slouží katedra jako výzkumně vývojová základna.

Implementace pasivní optické sítě do výuky komunikačních technologií

informace k projektu


Multimediální služby v současných optických přístupových sítích a optických přístupových sítích nové generace

informace k projektu:http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=429
tisková zpráva


Hybridní optické sítě se zapojenými vláknově optickými zesilovači v trase

Informace k projektu: http://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=490

tisková zpráva


Zaměstnanci katedry se dlouhodobě podílí na řešení výzkumných úkolů ve sdružení vysokých škol a akademie věd CESNET. Katedra měla a má při řešení výzkumných úkolů sdružení CESNET vždy silné zastoupení v řešitelském týmu a to již nepřetržitě od roku 1999. Výstupy z aktivit sdružení v oblasti výzkumu lze nalézt na http://www.cesnet.cz/projekt/.

  

Návrh embedded systému pro sběr dat a detekci bezpečnostních incidentů v počítačových sítích

Projekt se zaměřuje na metody sběru dat a detekci bezpečnostních incidentů s využitím jednoduchých síťových sond. Navržené síťové sondy na bázi embedded systémů budou umístěny v cílových sítích, kde bude probíhat sběr informací o událostech.

Řešitel: Ing. Pavel Nevlud


Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro akademickou experimentální mobilní síť

Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální mobilní síť s využitím otevřených platforem OpenBTS a OpenIMS, a propojující dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostravě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET.

 Řešitel: Ing. Libor Michalek, Ph.D.


Pilotní projekt využití infrastruktury sdružení CESNET pro síť Internetu věcí (IoT)

Cílem předkládaného projektu je vybudovat akademickou experimentální síť s využitím otevřených platforem bran (gateway) a koncových zařízení sítě Internetu věcí (IoT). Experimentální síť bude propojovat dvě univerzitní vědecká pracoviště (VŠB-TU v Ostavě a ČVUT v Praze) prostřednictvím národní výzkumné a vzdělávací sítě CESNET. Dalším cílem je ověření funkčnosti implementované sítě z hlediska vlastností a dosažitelných parametrů (např. propustnost sítě, optimalizace pokrytí, zabezpečení apod.). Projekt umožní vybudovat testovací platforu a ověřit provozování eyperimentálních technologií pro IoT propojených přes síť národního výzkumu NREN (National Research and Education Network).

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Libor Michalek, Ph.D., Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Termín zahájení: 16.6.2017
Termín ukončení: 30.9.2018
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=600


Rozvoj fotonických služeb v sítích NGA s ohledem na nové trendy v oblasti vyhodnocování jejich kvalitativních parametrů

Navrhovaný projekt má vazbu na již předešlé projekty. V rámci tohoto projektu se budeme hlouběji zabývat problematikou nasazení moderních multimediálních služeb (Triple play) v sítích nové generace NGA/NGN pro koncové zákazníky při zachování kvality služeb. K tomu, aby se daly tyto služby věrohodně otestovat slouží několik metodik měření např. RFC2544, ITU-T156sam a nově RFC6349. Tyto metodiky pak testují síť na několika vrstvách architektury RM OSI/ISO, TCP/IP. Během projektu vybudujeme komplexní měřící polygon, který se bude skládat s xPON a xDSL systémů. Tento polygon bude mít široké možnosti variability testovaných topologií. Kromě toho budou ještě do daných topologií vkládány různé typy zesilovačů SOA, WDFA s cílem prodloužení měřených tras. Zde poté dojde k nasazení real-time multimediálních služeb, které jsou závislé na profilech kvality služeb a kvalitativních parametrech sítí. Nedílnou součástí řešeného projektu bude vytvoření studijních materiálů začleněných do edukačního procesu na Katedře telekomunikační techniky.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Jan Látal, Ph.D.
Termín zahájení: 7.8.2017
Termín ukončení: 7.2.2019
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=614
Tisková zpráva k projektu: TZ_614R1_2017_latal 


Vývoj honeypotu pro VoIP služby s využitím v síti sdružení CESNET

VoIP telefonie je oblastí komunikačních technologií, která se neustále rozvíjí a zároveň je jednou ze stále více vyhledávaných služeb útočníky a zneužití slabin má většinou přímé finanční dopady. Poskytovatelé VoIP telefonie investují nemalé finanční prostředky do rozvoje vlastní síťové infrastruktury a také do její bezpečnosti. Zajistit bezpečnost pro VoIP služby není zcela triviální záležitostí a útoky na telekomunikační řešení stavěné na VoIP technologii budou, s rostoucím počtem uživatelů, přibývat. Z tohoto důvodu je nutné tyto útoky včas odhalit, zaznamenat průběh takovéhoto útoku a následně připravit účinnou obranu proti těmto útokům. Nejlepším způsobem jak monitorovat průběh útoku na VoIP infrastrukturu je VoIP Honeypot. Hlavní motivací vývoje vlastního honeypotu pro VoIP služby je neexistující aktivně se rozvíjející projekt s podobným zaměřením, který by adaptoval nové bezpečnostní hrozby a rozvíjel se podle potřeb telekomunikačního trhu. Honeypot pro VoIP služby je čistě programovou záležitostí a při vývoji takovéhoto řešení se bude vycházet z návrhu orientovaného na virtualizaci a to především s orientací na platformu VMware. Bude vyvinuto řešení založené na linuxové distribuci a bude připraveno ve virtuálním prostředí pro co nejjednodušší nasazení a clusterování samotného řešení.

Projekt je financován sdružením CESNET.

Řešitel za VŠB-TU Ostrava: Ing. Lukáš Kapičák, Ing. Lukáš Orčík
Termín zahájení: 15.07.2016
Termín ukončení: 31.5.2018
Informace k projektu: https://fondrozvoje.cesnet.cz/projekt.aspx?ID=587


Brose ČR s.r.o. – Konstrukce měřiče rychlosti zavírání dveří

V-metr je zařízení pro bezkontaktní měření rychlosti otáčejícího ramene. Pracuje na principu vychylování optického paprsku z červeného laseru zrcátkem umístěným na kolmé rovině k ose otáčení. Vychylovaný paprsek protne svou drahou dva fotodetektory. Jeden fotodetektor spouští číslicové stopky a druhý je zastavuje. Oba detektory si mohou své polohy vyměnit, čímž je umožněno měření rychlosti v obráceném směru. Následně dle definovaných vzdáleností se v mikropočítači vyhodnotí měřená rychlost.  Přístroj měří rychlost v m/s v rozsahu 0,15 – 9,99 m/s.


Výzkum možnosti akumulace tepelné energie v horninovém masivu

Cílem řešení je navrhnout a ověřit systém pro dlouhodobé monitorování tepelného, regeneračního a akumulačního chování hornin v okolí energeticky využívaných vrtů v podmínkách nehomogenního nasyceného geologického prostředí (střídání vrstev, filtrace podzemní vody) a posouzení rozsahu vlivu vnějších a vnitřních zdrojů na tepelnou bilanci hornin (cíle jsou shodné pro Malý a Velký testovaný teplotní polygon).

Předpokládáme, že tento aplikovaný výzkum povede ke zlepšení využití obnovitelného zdroje nízkopotenciální energie a zároveň k poznatkům o možnostech akumulace a následného využití přebytků energie z letních období v horninovém masivu.
Získané výsledky budou prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a v odborných časopisech. Vizualizace systému umožní realizaci exkurzí pro veřejnost a propagaci využívání nízkoenergetických zdrojů energie.
Poznatky budou využity rovněž pro zkvalitnění výukového procesu přednášek i cvičení.

Odpovědný řešitel projektu: prof. Ing. Petr Bujok, CSc.
Za katedru Telekomunikační techniky se na řešení projektu podílí: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc., Ing. Jan Látal, Ing. Petr Koudelka


DP Ostrava a.s.

Smluvní spolupráce orientovaná na provedení analýzy informačního a komunikačního systému DP Ostrava a.s. včetně doporučení optimalizačních kroků při změnách organizační struktury dopravního podniku a při rozvoji nových typů komunikačních služeb.


Zabezpečení komunikace na sítích GSM, UMTS, LTE

Mobilní sítě jsou široce používaným prostředkem pro moderní komunikaci, přičemž prolomení bezpečnostních algoritmů, které jsou inherentní pro tyto technologie (např. algoritmy A3, A5, A8 pro GSM), představuje velké bezpečnostní riziko z hlediska ochrany soukromí i citlivých dat. Dalším rizikem je vývoj technologií a dostupnost nových zařízení pro útoky v oblastech, kde dříve nebezpečí útoků nehrozilo díky velké finanční náročnosti či unikátnosti řešení. Současné hardwarové i softwarové možnosti přináší hrozby i do těchto nových oblastí, kde se v době jejich vzniku s podobnými útoky nepočítalo.

Výzkum je řešen v rámci projektu „Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2013 DT 2 – Podpora výzkumu a vývoje VŠB-TUO prostřednictvím investic“ (č. s. 02540/2013/RRC). Podpořeno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Odpovědný řešitel projektu: doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.


Siemens Enterprise Communications

siemens

Se společností Siemens spolupracuje katedra již od svého vzniku. Aktuálním řešeným projektem je UC Beta program, kde katedra patří mezi jednu ze třech mimoněmeckých univerzit v Evropě, která byla do tohoto programu zařazena. UC (Unified Communications) je platformou sjednocené firemní komunikace postavenou na Linuxu a SIP protokolu umožňující přístup ke službám přes různé komunikační kanály, obsahuje integraci různých druhů komunikace jako je hlas, email, fax, IM a obsahuje řadu pokročilých technologií jako je ASR (automatic speech recognition) či TTS (text to speech). Laboratoř na Katedře telekomunikační techniky VŠB-TU Ostrava má k dispozici vývojové prostředí pro UC, studenti mají možnost se do programu zapojit a řešit dílčí projekty v OpenScape inkubátoru projektů, ty nejlepší budou integrovány do nabídky výrobce a jejich tvůrce bude finančně odměněn. Spolupráce je stvrzena rámcovou smlouvou mezi Siemens Enterprise Communications v Mnichově a Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostravě.


Ovanet a.s.

Dlouhodobá spolupráce na koncepci rozvoje páteřní optické sítě a telekomunikačních služeb na území města Ostravy, tvorba vzdělávacích materiálů z problematiky ICT, specializovaná měření na fyzické vrstvě sítě.


T-Mobile Czech Republic, a.s.

Spolupráce při vybavování laboratoří pro mobilní komunikace, sw a technologická podpora výuky, spolupráce ve výuce v T-Mobile University, příprava společných grantů a projektů.

 

Smluvní výzkum se společností T-Mobile

Cílem předmětné spolupráce bylo měření vibrací v tunelu pražského metra pro firmu T-Mobile. Díky pasivnímu optickému řešení navrženého optovláknový detekčního systému, odolnému vůči elektromagnetickým interferencím, byl systém schopen měřit vibrace od projíždějících souprav a poskytnout tak informace o jejich složení. Měření probíhalo ve více dnech a na několika místech současně. Poděkování za spolupráci patří také všem pracovníkům DPP a firmy Vlaha, kteří nám pomáhali s realizací měření.


Výzkum v oblasti řízení přístupu ke službám v konvergovaných sítích NGN pomocí prediktivních metod a efektivní vyhledávaní v databázových strukturách

Uplatňovaní konceptu sítí nových generací (NGN), založených na společném protokole IP, přineslo potřebu důsledného monitorování stavu sítì a nabízené kvality služby pro koncového zákazníka. Zároveň se sběrem dat narůstá velikost databází, ve kterých je potřebné rychle a efektivně vyhledávat informace.
Cílem projektu je výzkum v oblasti řízení přístupu ke službám sítí nových generací (NGN) a efektivního vyhledávání. Myšlenka spočívá ve vytváření výpočetních modelů různých typů služeb jako je IPTV, hlas či videokonference v prostředí pevných i bezdrátových sítí a jejich hodnocení pomocí neintrusivních metod, což umožní predikovat kvalitu služby a efektivněji využívat kapacitní zdroje sítě. Objevování znalostí v databázích (ang. Knowledgediscovery in database – KDD) se považuje zaproces netriviální extrakce implicitních, neznámých a potenciálně užitečných informací z dostupných dat. Informace a znalosti odhalené při tomto procesu významně pomáhají při analýze a zpracování velkých objemů dat. Tato technika umožňuje zodpovědným pracovníkům pohotově a efektivně reagovat na nové vzniknuté události a přijímat potřebné rozhodnutí.

Vedoucí projektu:
Technical University of Ostrava: Associate Professor Miroslav Vozňák ( voznak@ieee.org)
Harbin Institute of Technology, Shenzen: Jerry Chun-Wei Lin ( jerrylin@ieee.org)

Doba řešení projektu: 2015-2016


Komplexní bezpečnost kritických infrastruktur a objektů řešená optovláknovými senzory s užitím moderních informačních systémů

mv

Hlavní cílem projektu je výzkum a vývoj komplexních optických vláknových senzorových síti a systémů pro zajištění bezpečnosti v kritických infrastrukturách státu a taktéž pro zvýšení ochrany soukromého majetku občanů. Hlavní cíle projektu lze shrnout do těchto konkrétních bodů:
a)identifikace a praktické testování nových možných aplikací optovláknových senzorických sítí a systémů v oblasti zabezpečení kritických infrastruktur a majetku občanů
b) nalezení nových nebo vhodná modifikace již existujících mechanismů buzení polohově diskrétních nebo plně distribuovaných senzorových sítí s jednoznačným cílem uplatnění v praxi c) vývoj programového vybavení (software)umožňujícího na základě užití principů umělé inteligence provéstidentifikace a oddělení událostí podle jejich charakteru a místa vzniku v senzorové síti, např. průchodu člověka perimetrickou zónou, vjezd automobilu do hlídané zóny apod. d) vývoj a vytvoření prototypového prostřední pro ukládání senzorových dat v centralizovaných systémech (cloudová centra) a metodické zajištění bezpečného přístupu k datům. Propojení senzorických dat z optických senzorů s nově vznikajícími platformami Internetu věcí (IoT) sbírající data od jiných senzorů. e) výzkum biometrické identifikace osob zajišťované pomocí distribuovaných optických senzorových sítí f) výzkum možnosti použití optovláknových senzorických sítí pro detekci chemických prvků v prostředí, primárně určené pro preventivní nebo proaktivní zajištění kritické bezpečnosti – např. únik plynu, unik hořlavých látek do prostředí apod. Tedy aplikací, kde může dojít k výrazným katastrofickým stavům potenciálně zasahujících značnou část populace.

Příjemce: SAFIBRA, s.r.o.
Řešitel: Ing. Ladislav Šašek, CSc.

Další účastník projektu: České vysoké učení technické v Praze
Řešitel: doc. Ing. Leoš Boháč, Ph.D.

Další účastník projektu: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Řešitel: prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc.

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー