O katedře – historie a základní informace

Katedra telekomunikační techniky v Ostravě je jednou ze tří kateder v České republice poskytující vysokoškolské vzdělání v oboru telekomunikační techniky. Ve srovnání s obdobnými pracovišti na ČVUT v Praze a VUT v Brně je sice nejmladší, ale to není v dynamickém oboru komunikačních technologií handicap, podstatná je schopnost pracoviště reagovat na nové pokrokové technologie, a to se v Ostravě daří.

 

Historie pracoviště sahá do roku 1992, kdy na Fakultě elektrotechniky a informatiky v Ostravě byla prof. Ing. Jiřím Litschmannem, CSc. založena Katedra elektroniky a na té byl v roce 1993 zaveden nový studijní obor s názvem „Elektronika a sdělovací technika„. Druhým vedoucím Katedry elektroniky byl jmenován doc. Ing. Karel Vlček, CSc. (později profesor), v roce 1996 byl název katedry upraven na název „Katedra elektroniky a telekomunikační techniky.“ a v čele katedry stanul doc. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. (později jmenován profesorem). Výchova inženýrů probíhala v oboru „Telekomunikační technika“ zařazeného na fakultě ve studijním programu Elektronika a sdělovací technika s oprávněním provádět habilitační a profesorská řízení. V roce 2005 došlo ke klíčové změně na Fakultě elektrotechniky a informatiky, kdy byl akreditován nový studijní program s názvem „Informační a komunikační technologie“ (IKT).  Studijní obor „Telekomunikační technika“ byl začleněn do nového programu IKT s dalším studijní oborem katedry „Mobilní technologie„, který vznikl jako společný obor s katedrou informatiky a obě pracoviště se podílejí na jeho zajištění víceméně stejnou měrou. V roce 2007 došlo v důsledku akreditovaného studijního programu Informační a komunikační technologie ke změně názvu katedry, a to na Katedru telekomunikační techniky. Na pracovišti je možné absolvovat výuku ve všech formách vysokoškolského studia, jedná se o bakalářské studium, magisterské a doktorské. Od akademického roku 2022/2023 katedra nabízí nový studijní program Komunikační a informační technologie

 

Při vzniku a rozvoji telekomunikací na FEI v Ostravě stál prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc., který se zasloužil o vybudování pevných základů komunikačních technologií a pracoviště vedl třináct let až do roku 2009. V roce 2009 se stal vedoucím katedry prof. RNDr. Vladimír Vašinek, CSc. a od roku 2013 dosud je v čele vedení katedry jmenován prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.

 

VŠB-Technická univerzita v Ostravě byla vždy úzce provázaná s praxí a jednotlivé fakulty i obory vznikaly na základě potřeb průmyslu, což je zcela jasně čitelné z její historie a stejně tomu bylo i u Katedry telekomunikační techniky. Výsledkem dlouhodobé spolupráce katedry s praxí jsou speciální laboratoře se špičkovou technologií, na jejichž vybavení se podílí celá řada předních firem v ČR. Mezi společnosti, se kterými katedra navázala kontakty a řešila či řeší zakázky, patří Siemens, T-Mobile, O2, PROFiber Networking, 2N Telekomunikace, Ericsson, Unify, Varroc Lighting Systems, s.r.o., T-Systems Czech Republic, a.s., KABELOVNA KABEX, a.s., OFA s.r.o., SQS Vláknová optika a.s. a mnoho dalších. Pracoviště je dlouhodobě rovněž místem pro řešení různých projektů a kromě spolupráce s praxí se na katedře telekomunikační techniky realizovala řada projektů Fondu rozvoje vysokých škol, řešily se a řeší Interní rovojové projekty, OP VK (ESF) a FR CESNET, projekty Studenské grantové soutěže, projekty základního výzkumu GA ČR, aplikovaného výzkumu TA ČR, MPO či MV a mezinárodní projekty financované ze 7. Rámcového programu EU a Evropským regionálním rozvojovým fondem, více o řešených projektech zde. Spolupracujeme s dalšími pracovišti, ať již v rámci univerzity, jako např. národním superpočítačovým centrem IT4Innovations, tak v rámci ČR především s institucemi sdružení vysokých škol CESNET. Zaměstnanci katedry přednášeli či přednášejí na zahraničích univerzitách jako zvaní profesoři např. na University of Milan, University of Calabria, University of Ankara, Mugla University, Ton Duc Thang University atd., publikují v renomovaných časopisech a přednášejí na významných konferencích, viz. aktuální seznam významných publikací.

 

Na pracovišti se etablovaly tři odborné skupiny, ve kterých jsou zařazeni zaměstnanci i doktorandi. V roce 2014 katedra získala plochy v 1. patře nové budovy Fakulty elektrotechniky a informatiky, což znamenalo změnu v dislokaci pracoviště. Primární zázemí má nyní katedra v nové budově FEI, kde jsou veškeré výukové laboratoře, přednáškové místnosti i kanceláře zaměstnanců. V několik desítek metrů vzdálené budově N jsou umístěny laboratoře pro řešení projektů a doplňkové činnosti, budova N je rovněž sídlem studentů doktorského studia vyšších ročníků.

Links:スーパーコピースーパーコピーブランドブランドコピーエルメススーパーコピー